Chuyển đến nội dung chính

Các khoản thanh toán, hỗ trợ và thuế

Thuế Thu Nhập (Nhân Viên)

Ngày đến hạn

Hàng quý, cộng với một sự hòa giải hàng năm.

Để biết thời hạn cụ thể, hãy xem các ngày quan trọng bên dưới.

Thuế suất
3,75%

cho cư dân và 3,44% cho người không cư trú


Để hoàn thành tờ khai và thanh toán hàng quý cho khoản thuế này, hãy sử dụng Trung tâm Thuế Philadelphia. Để được trợ giúp để bắt đầu, hãy xem hướng dẫn về trung tâm thuế của chúng tôi. Bạn cũng có thể chọn nộp tờ khai giấy cho khoản thuế này.

NHẬN TÀI KHOẢN HOẶC THANH TOÁN NGAY

Ai trả thuế

Thuế Thu Nhập là thuế đánh vào tiền lương, tiền lương, hoa hồng và các khoản bồi thường khác được trả cho một người làm việc hoặc sống ở Philadelphia.

Quý vị phải nộp Thuế Thu Nhập nếu quý vị là:

  • Cư dân Philadelphia có thu nhập chịu thuế không khấu lưu Thuế Tiền lương Thành phố từ tiền lương của bạn.
  • Một người không cư trú làm việc tại Philadelphia và không bị khấu lưu Thuế Tiền lương Thành phố từ tiền lương của bạn.

Tình huống phổ biến nhất để nộp và nộp Thuế Thu Nhập là khi một cư dân Philadelphia làm việc cho một người thuê lao động ngoài tiểu bang. Người sử dụng lao động ngoài tiểu bang không bắt buộc phải khấu lưu Thuế Tiền lương của Philadelphia nếu họ không có địa điểm thực tế trong Pennsylvania hoặc không phải chịu Thuế Thu nhập và Biên lai Kinh doanh. Khi không có Thuế Tiền Lương nào được khấu lưu, cư dân Philadelphia phải tự nộp và tự nộp Thuế Thu Nhập.

Thành phố Philadelphia không phải là một bên tham gia bất kỳ thỏa thuận thuế đối ứng nào với bất kỳ đô thị nào khác. Cư dân của Philadelphia làm việc ngoài tiểu bang có thể được yêu cầu nộp và nộp thuế thu nhập địa phương trong khu vực tài phán đó ngoài Thuế Thu Nhập Philadelphia. Những người không cư trú của Pennsylvania không thể yêu cầu tín dụng thuế đối với Thuế Thu Nhập Philadelphia đối với thuế thu nhập trả cho bất kỳ tiểu bang hoặc phân khu chính trị nào khác.

Nếu quý vị tự kinh doanh, quý vị phải trả các loại thuế sau thay vì Thuế Thu Nhập:

Nếu quý vị phải sửa đổi tờ khai Thuế Thu Nhập, hãy hoàn thành tờ khai mới với số tiền đã cập nhật. Đặt dấu “X” vào ô cho biết biểu mẫu là tờ khai sửa đổi. Không nhận được tờ khai thuế không bào chữa cho bạn khỏi trách nhiệm khai thuế và nộp thuế đúng hạn. Quý vị có thể nộp và nộp Thuế Thu Nhập bằng điện tử, và in tờ khai thuế của riêng quý vị.

Ngày quan trọng

Thuế Thu Nhập phải được trả hàng quý. Người đóng thuế cũng phải nộp đơn đối chiếu hàng năm vào cuối mỗi năm dương lịch.

Quý Thời gian bắt đầu Kỳ kết thúc Ngày đến hạn
Lần thứ nhất 1 Tháng Một, 2024 31 Tháng Ba, 2024 1 Tháng Năm, 2024
Thứ hai 1 Tháng Tư, 2024 Tháng Sáu 30, 2024 Tháng Bảy 31, 2024
Thứ ba 1 Tháng Bảy, 2024 Tháng Chín 30, 2024 Tháng Mười 31, 2024
Thứ tư 1 Tháng Mười 2024 Tháng Mười Hai 31, 2024 Ngày 31 tháng 1 năm 2025

Thời hạn đối chiếu hàng năm cho năm 2022 là ngày 18 tháng 4 năm 2023.

Thời hạn đối chiếu hàng năm cho năm 2023 là ngày 15 tháng 4 năm 2024.

Thuế suất, tiền phạt và phí

Nó là bao nhiêu?

Ngày có hiệu lực Tỷ lệ cư trú Tỷ lệ không cư trú
1 Tháng Bảy, 2023 3.75% 3.44%
Tháng Bảy 1, 2022 3.79% 3.44%
Tháng Bảy 1, 2021 3.8398% 3.4481%
Tháng Bảy 1, 2020 3.8712% 3.5019%
Tháng Bảy 1, 2019 3.8712% 3.4481%
Ngày 1 tháng 7 năm 2018 3.8809% 3.4567%

Điều gì xảy ra nếu bạn không trả tiền đúng hạn?

Nếu bạn không thanh toán đúng hạn, tiền lãi và tiền phạt sẽ được cộng vào số tiền bạn nợ.

Để biết thêm thông tin về tỷ giá, hãy xem trang Tiền lãi, tiền phạt và phí của chúng tôi.

Giảm giá & miễn

Bạn có đủ điều kiện để được giảm giá không?

Không có chiết khấu có sẵn cho Thuế Thu Nhập.

Hoàn thuế Thu Nhập dựa trên thu nhập

Nếu quý vị được chấp thuận miễn thuế theo Bảng SP 40 Pennsylvania, quý vị có thể đủ điều kiện được hoàn thuế Thu Nhập dựa trên thu nhập. Những người đáp ứng các tiêu chí có thể nhận được khoản hoàn thuế lên đến 0.5% đối với Thuế Tiền lương Thành phố mà người thuê lao động của họ đã khấu lưu từ tiền lương của họ hoặc họ đã nộp hàng quý trên tờ khai Thuế Thu nhập của họ.

Làm thế nào để áp dụng giảm

Quý vị phải đính kèm Bảng SP Pennsylvania đã hoàn thành vào đơn yêu cầu hoàn thuế của mình, hoặc tờ khai Thuế Thu Nhập Đối chiếu Hàng năm của Nhân viên, để đủ điều kiện nhận mức thuế dựa trên thu nhập. Thành phố Philadelphia sẽ kiểm tra để đảm bảo Schedule SP của bạn khớp với hồ sơ của tiểu bang.

Cư dân không thuộc Pennsylvania làm việc tại Philadelphia nhưng không khai thuế thu nhập Pennsylvania phải bao gồm một bản sao có chữ ký của tờ khai thuế thu nhập tiểu bang của họ để đủ điều kiện nhận mức thuế dựa trên thu nhập.


Bạn có thể được miễn nộp thuế không?

Quý vị không phải trả Thuế Thu Nhập nếu quý vị:

Làm thế nào để trả tiền

Để nộp và nộp Thuế Thu Nhập trực tuyến:

  1. Áp dụng cho một số tài khoản Thuế Thu Nhập.
  2. Thanh toán hàng quý thông qua Trung tâm Thuế Philadelphia.

Nộp hồ sơ và thanh toán qua thư

1
Hoàn thành và nộp đơn xin tài khoản Thuế Thu nhập.

Gửi đơn xin đến:

Bộ Doanh thu
1401 John F. Kennedy Blvd.
Philadelphia, PA 19102

2
Gửi các khoản thanh toán hàng quý của bạn qua thư.
Hộp
PO của Bộ Doanh thu 1648
Philadelphia, PA 19105‐1648
Điện thoại làm việc:
3
Gửi hòa giải hàng năm của bạn.

Hoàn thành biểu mẫu hòa giải hàng năm của bạn. Bao gồm bất kỳ khoản thanh toán nào và gửi nó đến:

Hộp
PO của Bộ Doanh thu 1648
Philadelphia, PA 19105‐1648
Điện thoại làm việc:

Mã số thuế

02
Đầu trang