Chuyển đến nội dung chính

Phlgovtv


Phát sóng thông tin về các dịch vụ, điểm tham quan và hoạt động của Thành phố.

Những gì chúng tôi làm

PhlGovTV (trước đây là Kênh 64) là một phần của Cơ quan Nhượng quyền Truyền hình Cáp Philadelphia và là mạng phát sóng cho các cơ quan và sở chính quyền Thành phố.

Mục tiêu của kênh này là cung cấp thông tin về các dịch vụ, điểm tham quan và hoạt động của Thành phố. Chương trình bao gồm tin tức, các vấn đề lập pháp, thông báo và thông báo công khai từ Thành phố Philadelphia.

PhlGovTV có sẵn bằng cách phát trực tiếp và trên Xfinity Channel 64 và Fios Channel 40. Để phù hợp với tài liệu trực tiếp, sự chậm trễ lên lịch phát sóng có thể xảy ra.

Kết nối

Xem trên YouTube

PhlGovTV Phát trực tiếp


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Luồng truyền thông này không thuộc quyền kiểm soát của Thành phố Philadelphia và chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Thành phố Philadelphia không xác nhận hoặc giới thiệu bất kỳ trang web ngoài Thành phố hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ không phải Thành phố nào và không chịu trách nhiệm về nội dung của trang web này hoặc bất kỳ trang web không phải Thành phố nào, bao gồm tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của nó.

Đầu trang