Chuyển đến nội dung chính

Chính sách của Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA)

Văn phòng Thị trưởng dành cho Người khuyết tật làm việc với các đối tác của Thành phố để ban hành các chính sách của Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ (ADA).

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Chính sách ADA PDF Các chính sách của Thành phố Philadelphia liên quan đến Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ. Tháng Tư 1, 2019
Thông báo về việc không phân biệt đối xử PDF Thông báo là một tài liệu dài một trang, dễ đọc tóm tắt trách nhiệm của Thành phố theo Tiêu đề II của ADA. Nó bao gồm các tuyên bố về việc không phân biệt đối xử đối với người khuyết tật, các sửa đổi hợp lý miễn phí và giao tiếp hiệu quả, quy trình khiếu nại và thông tin liên hệ của Giám đốc Tuân thủ ADA. Tháng Tư 1, 2019
Chính sách khiếu nại PDF Các chính sách khiếu nại đặt ra một hệ thống giải quyết các khiếu nại về phân biệt đối xử khuyết tật, phát sinh theo Tiêu đề II của ADA, một cách nhanh chóng và công bằng. Tháng Tư 1, 2019
Chính sách sửa đổi hợp lý PDF Các chính sách sửa đổi hợp lý đảm bảo rằng người khuyết tật có cơ hội bình đẳng để tham gia vào các chương trình, dịch vụ và hoạt động của Thành phố. Tháng Tư 1, 2019
Chính sách truyền thông hiệu quả PDF Chính sách truyền thông hiệu quả đảm bảo rằng thông tin liên lạc của Thành phố với người khuyết tật cũng hiệu quả như giao tiếp với những người khác. Tháng Tư 1, 2019
Chính sách liên lạc ADA PDF Chính sách này thiết lập vai trò và trách nhiệm của Liên lạc viên ADA. Các Liên lạc viên của Bộ ADA giúp đảm bảo rằng những cư dân khuyết tật đủ điều kiện có thể tham gia, hưởng lợi và không bị phân biệt đối xử trong các chương trình, dịch vụ và hoạt động của Thành phố theo Tiêu đề II của ADA. Tháng Tư 1, 2019
Chính sách sự kiện ADA PDF Chính sách này duy trì cam kết của Thành phố Philadelphia trong việc vận hành các chính sách, thông lệ, thủ tục, dịch vụ, tòa nhà và hoạt động để khi được xem toàn bộ, chúng có thể truy cập và sử dụng được bởi người khuyết tật. Tháng Mười 21, 2019
Trang web ADA và Chính sách Sự kiện Ảo PDF Theo Tiêu đề II của ADA, Thành phố Philadelphia chịu trách nhiệm đảm bảo rằng trang web của mình, các cuộc họp/sự kiện ảo và các ứng dụng (bao gồm các tài liệu được sử dụng và đăng trực tuyến) có thể truy cập được cho tất cả mọi người, kể cả người khuyết tật. Chính sách này củng cố cam kết của Thành phố trong việc đảm bảo khả năng tiếp cận tài sản kỹ thuật số của mình cho người khuyết tật. Tháng Mười 15, 2020
Định nghĩa PDF Thông tin liên quan để hỗ trợ hiểu các thuật ngữ và khái niệm kỹ thuật nhất định từ Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ. Tháng Tư 1, 2019
Lên trên