Chuyển đến nội dung chính

Các quy định đề xuất của Thành phố

Quy trình quy định

Các phòng ban, hội đồng quản trị và ủy ban có thể đưa ra các quy định giúp họ thực hiện nhiệm vụ của mình. Quy trình này được nêu trong Hiến chương Quy tắc Gia đình Philadelphia, Mục 8—407.

Tạo hoặc thay đổi một quy định bao gồm một số bước. Bộ Hồ sơ phải quảng cáo bất kỳ quy định được đề xuất nào và các thành viên của công chúng có thể yêu cầu một phiên điều trần về đề xuất này. Tìm hiểu thêm về quy trình xây dựng quy định và cách yêu cầu một phiên điều trần.

Các quy định và tệp đính kèm được đề xuất

Bảng này chứa tất cả các quy định của Thành phố được đề xuất kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2014. Nếu bạn đang tìm kiếm một quy định được đề xuất trước năm 2014, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ regulations@phila.gov hoặc (215) 686- 2262.

Phiên bản cuối cùng của một quy định có thể chứa đánh dấu và sửa đổi.

Đầu trang