Chuyển đến nội dung chính

Các khoản thanh toán, hỗ trợ và thuế

Nộp số dư thuế chưa thanh toán

Nếu bạn có các khoản nợ thuế chưa thanh toán cần phải trả cho Thành phố, điều quan trọng là bạn phải liên lạc với chúng tôi để chúng tôi có thể giúp bạn lập kế hoạch thanh toán.

Thanh toán toàn bộ hoặc một phần trực tuyến

Từ bây giờ, hãy sử dụng Trung tâm Thuế Philadelphia để nộp và nộp thuế điện tử. Để được trợ giúp để bắt đầu hoặc để có câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp, vui lòng xem hướng dẫn trung tâm thuế trực tuyến của chúng tôi.

Bạn có thể phải đăng ký số tài khoản thuế Thành phố và/hoặc mã PIN nếu bạn không có. Để trả thuế tài sản chưa thanh toán, hãy truy cập Trung tâm Thuế Philadelphia.

Sắp xếp một kế hoạch thanh toán nếu bạn cần

Nếu bạn không thể trả nợ đầy đủ hoặc nếu bạn cần thêm thời gian để thanh toán, bạn có thể thiết lập một kế hoạch thanh toán thông qua Trung tâm Thuế Philadelphia - đây là các bước:

  • Đăng nhập vào hồ sơ Trung tâm Thuế Philadelphia của bạn,
  • Chọn “Tùy chọn khác” để truy cập vào tab “Thanh toán và trả lại” trong bảng điều khiển của bạn. Sau đó,
  • Chọn “Yêu cầu thỏa thuận thanh toán.” Tại đây, bạn có thể chọn một gói thanh toán phù hợp với ngân sách của mình, đặt ngày thanh toán đầu tiên và thực hiện thanh toán trước. Làm theo lời nhắc trên màn hình để hoàn tất quá trình.

Nếu bạn chưa tạo tên người dùng và mật khẩu, vui lòng truy cập Trung tâm Thuế Philadelphia để làm như vậy ngay bây giờ. Bạn sẽ cần nó để yêu cầu một thỏa thuận thanh toán trực tuyến.

Một cách khác để có được thỏa thuận thanh toán là gọi cho Bộ Doanh thu theo số (215) 686-6600. Đại diện khách hàng của chúng tôi sẽ giúp bạn thiết lập một kế hoạch thanh toán có tính đến thu nhập của bạn và các yếu tố khác.

Lên trên