Chuyển đến nội dung chính

Thanh toán, hỗ trợ và thuế

Liên hệ với một cơ quan thu nợ để giải quyết một khoản nợ

Thành phố Philadelphia đã ủy quyền cho các cơ quan thu nợ tư nhân và đồng cố vấn để giúp thu nợ chưa thanh toán cho Thành phố. Các công ty này có thể sử dụng “dunning” (thường xuyên liên hệ với ai đó về khoản nợ của họ), các cuộc gọi điện thoại và hành động pháp lý để đảm bảo rằng các khoản phải thu được.

Các cơ quan thu nợ sau đây hiện đang có hợp đồng thu nợ thuế và tiền nước chưa thanh toán:

Xin lưu ý rằng GRB và LBR được phép thay mặt Thành phố chuyển các tài sản quá hạn cho cảnh sát trưởng bán.

Đầu trang