Chuyển đến nội dung chính

Thanh toán, hỗ trợ và thuế

Thuế thu nhập trường học

Ngày đến hạn
Tháng Tư
15 th
cho lợi nhuận năm trước
Thuế suất

3,75%

Quý vị có thể hoàn tất các tờ khai và thanh toán trực tuyến cho khoản thuế này trên Trung Tâm Thuế Philadelphia. Để được trợ giúp để bắt đầu, hãy xem hướng dẫn về trung tâm thuế của chúng tôi. Bạn cũng có thể chọn tiếp tục nộp tờ khai giấy cho khoản thuế này.

Nhận tài khoản hoặc thanh toán ngay

Ai trả thuế

Nếu bạn là cư dân Philadelphia nhận được một số loại thu nhập không kiếm được, bạn phải trả Thuế Thu nhập Học đường (SIT). Các hình thức chịu thuế của thu nhập không kiếm được bao gồm cổ tức, tiền bản quyền, thu nhập cho thuê ngắn hạn từ một căn hộ song công/ba tầng là nơi cư trú chính của chủ sở hữu, tiền trúng xổ số bằng tiền mặt từ Xổ số Pennsylvania, và một số loại lãi suất. Đọc các quy định thuế thu nhập chính thức của trường để biết danh sách đầy đủ các loại thu nhập chịu thuế.

Nếu quý vị phải sửa đổi tờ khai SIT, hãy hoàn thành tờ khai thuế mới với số tiền được cập nhật. Đặt dấu “X” vào ô cho biết biểu mẫu là tờ khai sửa đổi.

Ngày quan trọng

Thuế thu nhập của trường phải được nộp hàng năm trước ngày 15 tháng Tư. Không nhận được tờ khai thuế không bào chữa cho bạn khỏi trách nhiệm khai thuế và nộp thuế đúng hạn. Quý vị có thể nộp và nộp Thuế Thu Nhập Trường Học bằng điện tử, hoặc in tờ khai thuế của riêng quý vị.

Thuế suất, tiền phạt và phí

Nó là bao nhiêu?

Đối với Năm thuế 2023:
3.75% cho cư dân Philadelphia

Đối với Năm thuế 2022:
3.79% cho cư dân Philadelphia

Đối với Năm thuế 2021:
3.8398% cho cư dân Philadelphia

Đối với Năm thuế 2020:
3.8712% cho cư dân Philadelphia

Đối với Năm thuế 2019:
3.8712% cho cư dân Philadelphia

Đối với Năm thuế 2018:
3.8809% cho cư dân Philadelphia

Đối với năm thuế 2017:
3.8907% cho cư dân Philadelphia


Điều gì xảy ra nếu bạn không trả tiền đúng hạn?

Nếu bạn không thanh toán đúng hạn, tiền lãi và tiền phạt sẽ được cộng vào số tiền bạn nợ.

Để biết thêm thông tin về tỷ giá, hãy xem trang Tiền lãi, tiền phạt và phí của chúng tôi.

Giảm giá & miễn trừ

Bạn có đủ điều kiện để được giảm giá không?

Không có giảm giá cho Thuế thu nhập của trường. Tuy nhiên, nếu bạn là cư dân Philadelphia trong một phần của năm, thuế được điều chỉnh để bạn chỉ trả cho thu nhập không kiếm được nhận được trong thời gian cư trú của bạn.


Bạn có thể được miễn nộp thuế không?

Các loại thu nhập không kiếm được sau đây được miễn Thuế thu nhập của trường:

  • Tiền lãi kiếm được từ tài khoản tiết kiệm và séc
  • Tiền lãi nhận được từ trái phiếu hoặc nghĩa vụ nợ của Khối thịnh vượng chung Pennsylvania hoặc các phân khu chính trị của nó
  • Tiền lãi nhận được từ nghĩa vụ trực tiếp của chính phủ liên bang

Cách thanh toán

Nộp và thanh toán trực tuyến

Bạn có thể nộp và thanh toán trực tuyến thông qua Trung tâm Thuế Philadelphia.

Trả lại giấy và séc có thể được gửi qua đường bưu điện đến:

Bộ Doanh thu Philadelphia
PO Box 389 Philadelphia
, PA 19105-0389

Mã số thuế

29

Nội dung liên quan

Đầu trang