Chuyển đến nội dung chính

Các khoản thanh toán, hỗ trợ và thuế

Đăng ký Chương trình Người cư dân Chủ lâu năm (LOOP)

Thời hạn nộp đơn LOOP cho năm 2023 gần đây đã được kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Chương trình Người cư dân Chủ sở hữu lâu năm (LOOP) là một chương trình giảm thuế bất động sản dành cho các chủ nhà đủ điều kiện có đánh giá tài sản tăng 50% trở lên từ năm này sang năm khác hoặc 75% trong năm năm qua. Người tham gia cũng phải nằm trong giới hạn thu nhập và đáp ứng độ dài của các yêu cầu sở hữu nhà.

LOOP hoạt động bởi:

  1. Hạn chế thẩm định, lượng định, đánh giá nhà của bạn tăng lên 1,5 lần (50%), hoặc 1,75 (75%) và
  2. Khóa trong thẩm định, lượng định, đánh giá miễn là bạn vẫn đủ điều kiện.

Điều đó có nghĩa là nếu việc thẩm định, đánh giá nhà của bạn tăng chính xác 50% hoặc chính xác 75%, bạn sẽ không tiết kiệm tiền ngay lập tức. Chủ nhà sẽ thấy tiết kiệm cho mỗi đô la tăng trên 50% hoặc 75%. Bạn cũng có thể tiết kiệm tiền trong tương lai nếu đánh giá tài sản của bạn tăng trở lại, bởi vì Thuế Bất động sản của bạn sẽ dựa trên đánh giá “khóa”.

Trong tương lai, hóa đơn Thuế Bất động sản của bạn với LOOP có thể thay đổi nếu thuế suất Bất động sản thay đổi.

Đủ điều kiện

Bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau để đủ điều kiện tham gia LOOP:

  • Bạn là chủ nhà có thẩm định, lượng định, đánh giá của nơi cư trú chính tăng 50% so với năm ngoái HOẶC 75% trong năm năm qua.
  • Bạn đã sống trong nhà của bạn từ 10 năm trở lên.
  • Thuế tài sản của quý vị phải hiện hành, hoặc quý vị phải ở trong Thỏa Thuận Thanh Toán do Chủ Sở Hữu chiếm đóng hoặc chương trình trả góp.
  • Thu nhập của bạn phải giảm xuống dưới giới hạn quy định cho quy mô gia đình của bạn.
Kích thước gia đình Giới hạn thu nhập
1 người $96,100
2 người $109,800
3 người $123,550
4 người $137,250
5 người $148,250
6 người $159,250
7 người $170,200
8 người $181,200
9 người $192,150
10 người $203,150
11 người $214,150
12 người $225,100
13 người $236,100
14 người $247,050

 

Một quỹ tín thác đôi khi có thể đủ điều kiện cho LOOP. Nhóm pháp lý của Bộ Doanh thu xem xét các ứng dụng LOOP do các quỹ tín thác gửi và có thể yêu cầu thêm thông tin như một phần của quy trình.

Bạn có thể đủ điều kiện tham gia LOOP nếu bạn có quyền sở hữu công bằng (tiêu đề rối). Xem đơn xin cho các yêu cầu cụ thể.

LOOP và các lợi ích hoặc chương trình khác của thành phố

Bạn không thể đăng ký vào LOOP và Miễn trừ Homestead cùng một lúc. Trước khi đăng ký LOOP, hãy ước tính hóa đơn Thuế Bất động sản của bạn với cả LOOP và Miễn trừ Homestead.

Tờ rơi LOOP có thể giúp bạn hiểu hóa đơn Thuế Bất động sản của bạn sẽ là bao nhiêu với mỗi chương trình. Để xác định xem bạn có đủ điều kiện tham gia LOOP hay không, bạn sẽ cần các đánh giá năm năm hiện tại và trước đó của mình. Bạn có thể tìm thấy các giá trị này tại property .phila.gov.

Nếu bạn nhập vào LOOP và sau đó rời khỏi chương trình, bạn không thể nhập lại LOOP sau này. (Bạn có thể nộp đơn lại nếu bạn đủ điều kiện một lần nữa trong tương lai để được thẩm định, lượng định, đánh giá của một năm khác.)

Chỉ có bạn mới có thể quyết định chương trình nào là tốt nhất cho gia đình bạn. Bạn có thể cần phải đánh giá những gì quan trọng nhất với bạn: tiết kiệm ngay bây giờ hoặc tiết kiệm trong tương lai.

Quý vị vẫn có thể đăng ký chương trình Đóng băng Thuế Người Cao Cấp Thu Nhập Thấp, các chương trình trả góp, Thỏa Thuận Thanh Toán do Chủ Sở Hữu chiếm đóng và bất kỳ chương trình hỗ trợ Thuế Bất Động Sản địa phương hoặc tiểu bang nào khác, bao gồm cả các khoản giảm giá.

Đăng ký cho LOOP

Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu này, vui lòng gửi đơn xin LOOP trực tuyến thông qua liên kết “Tìm kiếm tài sản” trên Trung tâm Thuế Philadelphia, trong bảng “Tài sản” và chọn “Áp dụng cho các chương trình hỗ trợ bất động sản.”. Bạn không cần tạo tên người dùng và mật khẩu của Trung tâm Thuế để gửi đơn xin điện tử cho chương trình này.

Bạn cũng có thể điền vào một đơn xin LOOP và gửi nó đến:

Bộ Doanh thu Philadelphia
PO Box 53190
Philadelphia, PA 19105

Nếu bạn hiện đang đăng ký Miễn trừ Homestead, bạn phải yêu cầu xóa Miễn trừ Homestead khỏi tài sản của mình cùng với đơn xin LOOP của bạn để được xem xét cho chương trình LOOP. Bạn có thể gửi yêu cầu này thông qua Trung tâm Thuế Philadelphia thông qua liên kết “Tìm kiếm tài sản” trong “Áp dụng cho các chương trình hỗ trợ bất động sản”. Bạn cũng có thể điền vào Biểu mẫu Thay đổi hoặc Di dời Miễn trừ Homestead và gửi nó đến địa chỉ ở trên.

Gia hạn hoặc cập nhật LOOP

Khi bạn đủ điều kiện cho LOOP, bạn không phải đăng ký lại; nó sẽ được tự động áp dụng cho hóa đơn Thuế Bất động sản của bạn mỗi năm.

Bạn có thể thêm và xóa các thành viên gia đình vào chứng thư của mình nếu họ chết, chuyển đến hoặc chuyển đi mà không ảnh hưởng đến tình trạng LOOP của bạn, miễn là bạn vẫn đáp ứng các yêu cầu về thu nhập.

Chọn không tham gia LOOP

Bạn trở nên không đủ điều kiện cho LOOP nếu bạn:

  • Không còn sống trong nhà nữa, hoặc
  • Thu nhập của gia đình bạn cao hơn giới hạn thu nhập, hoặc
  • Là quá hạn đối với Thuế bất động sản không có trong thỏa thuận thanh toán.
  • Nếu bạn không còn đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện cho LOOP, bạn phải thông báo cho Bộ Doanh thu trong vòng 45 ngày bằng cách sử dụng Biểu mẫu Loại bỏ LOOP, phải được in, điền và gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ trên biểu mẫu.

Nếu bạn không còn đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện cho LOOP, bạn phải thông báo cho Bộ Doanh thu trong vòng 45 ngày bằng cách sử dụng Biểu mẫu Loại bỏ LOOP, phải được in, điền và gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ trên biểu mẫu.

Trả thuế bất động sản khi bạn có LOOP và đang ở trong Thỏa thuận trả góp

Khi bạn được chấp thuận cho LOOP, bạn sẽ nhận được phiếu giảm giá hàng tháng mới phản ánh số tiền chiết khấu và số tiền bạn đã thanh toán. Cho đến lúc đó, bạn có thể trả số tiền hàng tháng được liệt kê trên sổ phiếu giảm giá ban đầu của mình hoặc chia số tiền thuế chiết khấu LOOP cho 12 và trả số tiền đó mỗi tháng.

Nắp chương trình

Tổng số tiền tiết kiệm LOOP có sẵn cho năm 2023 là 35 triệu đô la. Nếu hơn 35 triệu đô la tiền tiết kiệm được yêu cầu và chấp thuận, bạn có thể được giảm chiết khấu và có thể nợ nhiều hơn trong Thuế Bất động sản. Việc ghi danh vào LOOP không kết thúc khi giới hạn 35 triệu đô la được đáp ứng.

Lên trên