Chuyển đến nội dung chính

Các khoản thanh toán, hỗ trợ và thuế

Tín dụng thuế lợi ích sức khỏe cho bạn đời và chăm sóc người chuyển giới

Tín Thuế Lợi Ích Sức Khỏe Đối Tác Cuộc Sống có sẵn cho các doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm y tế cho các đối tác cuộc sống của nhân viên và con cái của những người bạn đời đó.

Tín Thuế Quyền Lợi Sức Khỏe Chăm Sóc Chuyển Giới dành cho các doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm cho việc chăm sóc người chuyển giới ở cùng mức mà họ cung cấp bảo hiểm cho các điều trị cần thiết khác về mặt y tế.

Đủ điều kiện

Để nhận được Tín Thuế Lợi Ích Sức Khỏe Đối Tác Cuộc Sống, một doanh nghiệp phải:

 • Cung cấp bảo hiểm y tế cho các đối tác cuộc sống của nhân viên và con cái của bạn đời của họ.
 • Cung cấp bảo hiểm y tế cho bạn đời và con cái của họ ở cùng mức bảo hiểm cho vợ/chồng của nhân viên và con cái của vợ/chồng của họ.
 • Không cung cấp các quyền lợi sức khỏe của đối tác cuộc sống bình đẳng trong ba năm trước năm mà lần đầu tiên họ yêu cầu tín dụng.

Một doanh nghiệp phải đáp ứng tất cả các tiêu chí trên để đủ điều kiện.

Để nhận được Tín Thuế Lợi Ích Sức Khỏe Chăm Sóc Chuyển Giới, một doanh nghiệp phải:

 • Cung cấp bảo hiểm y tế cho chăm sóc người chuyển giới* ở cùng mức bảo hiểm cho các điều trị cần thiết về mặt y tế khác.
 • Không cung cấp quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người chuyển giới bình đẳng trong ba năm trước năm mà lần đầu tiên họ yêu cầu tín dụng.

* Chăm sóc người chuyển giới được định nghĩa là điều trị cần thiết về mặt y tế cho chứng khó nuốt giới và rối loạn nhận dạng giới, bao gồm thăm văn phòng, xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, thuốc theo toa, điều trị hormone, tư vấn và phẫu thuật chuyển tiếp cần thiết để điều trị một trong hai.

Một doanh nghiệp phải đáp ứng tất cả các tiêu chí trên để đủ điều kiện.

Số tiền tín dụng

Đối với bất kỳ năm thuế đầy đủ nào mà doanh nghiệp của bạn liên tục đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện, doanh nghiệp của bạn đủ điều kiện để yêu cầu tín dụng thuế không hoàn lại đối với nghĩa vụ Thuế Thu nhập và Biên lai Kinh doanh (BIRT) cho năm tính thuế đó, như sau:

Đối với Tín Thuế Lợi Ích Sức Khỏe Đối Tác Cuộc Sống: Ít hơn $4,000 hoặc 25% số tiền doanh nghiệp của quý vị chi tiêu trong năm tính thuế để mua quyền lợi sức khỏe cho người bạn đời của nhân viên và con cái của những người bạn đời này.

Đối với Tín Thuế Lợi Ích Sức Khỏe Chăm Sóc Chuyển Giới (Transgender Care Health Benefits Tax Credit): Ít hơn $4,000 hoặc 25% số tiền doanh nghiệp của quý vị chi tiêu trong năm tính thuế để bao gồm bảo hiểm chăm sóc người chuyển giới trong bảo hiểm y tế quý vị cung cấp cho nhân viên.

Hạn chế

Quý vị không thể yêu cầu tín thuế trong bất kỳ năm nào khác ngoài năm tính thuế mà doanh nghiệp của quý vị cung cấp các phúc lợi sức khỏe.

Bạn không thể yêu cầu một trong hai khoản tín dụng thuế trong hơn hai năm. Đối với mỗi tín dụng, những năm như vậy phải liên tiếp.

Nộp đơn xin (các) tín dụng

Để nộp đơn xin Tín Thuế Lợi Ích Sức Khỏe Đối Tác Cuộc Sống, quý vị cần nộp:

 • Một tuyên bố cho thấy rằng doanh nghiệp của bạn đáp ứng tất cả các tiêu chí đủ điều kiện. Bạn cũng sẽ cần xác nhận rằng doanh nghiệp của bạn đã nhận được xác minh đăng ký đối tác cuộc sống từ những nhân viên nhận được các lợi ích sức khỏe liên quan. Tuyên bố này phải được ký bởi một đại diện được ủy quyền.
 • Ngày mà bảo hiểm y tế có sẵn cho các đối tác cuộc sống của nhân viên và con cái của những người bạn đời này.
 • Số tiền doanh nghiệp của bạn đã chi trong năm tính thuế để mua các quyền lợi sức khỏe của đối tác cuộc sống.
 • Tính Tín Thuế Lợi Ích Sức Khỏe Đối Tác Cuộc Sống, trên biểu mẫu do Thành Phố cung cấp.
 • Bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào khác mà Bộ Doanh thu có thể yêu cầu.

Để nộp đơn xin Tín Thuế Lợi Ích Sức Khỏe Chăm Sóc Chuyển Giới, quý vị cần nộp:

 • Một tuyên bố cho thấy rằng doanh nghiệp của bạn đáp ứng tất cả các tiêu chí đủ điều kiện. Tuyên bố này phải được ký bởi một đại diện được ủy quyền.
 • Ngày mà bảo hiểm y tế có sẵn để chăm sóc người chuyển giới tại doanh nghiệp của bạn.
 • Số tiền doanh nghiệp của quý vị đã chi trong năm tính thuế để bao gồm bảo hiểm chăm sóc người chuyển giới trong bảo hiểm y tế được cung cấp cho nhân viên.
 • Tính Tín Thuế Lợi Ích Sức Khỏe Chăm Sóc Người Chuyển Giới, theo mẫu do Thành Phố cung cấp.
 • Bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào khác mà Bộ Doanh thu có thể yêu cầu.

Sử dụng tín dụng

Trước khi bạn có thể yêu cầu các khoản tín dụng thuế, đơn xin của bạn phải được chấp thuận và doanh nghiệp của bạn phải liên tục đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện cho một năm thuế đầy đủ. Khi các điều kiện này được đáp ứng, quý vị có thể yêu cầu Tín Thuế Lợi Ích Sức Khỏe Đối Tác Cuộc Sống hoặc Người Chuyển Giới Chăm Sóc Sức Khỏe đối với trách nhiệm BIRT đối với doanh nghiệp của quý vị.

Để yêu cầu một hoặc cả hai khoản tín dụng, hãy gửi những điều sau đây đến Bộ Doanh thu:

 • Nộp tờ khai BIRT của quý vị bằng cách sử dụng Trung tâm Thuế Philadelphia với Schedule SC,
 • Cho dù quý vị đang yêu cầu Tín Thuế Lợi Ích Sức Khỏe Chăm Sóc Sức Khỏe cho Đối Tác Đời Sống hay Chuyển Giới (hoặc cả hai).

Hoàn lại tiền mặt sẽ không được phát hành cho các khoản tín dụng chưa sử dụng.

Hoàn trả các khoản tín dụng nếu quyền lợi kết thúc

Nếu doanh nghiệp của quý vị ngừng cung cấp các quyền lợi sức khỏe cho người bạn đời bình đẳng trong vòng ba năm kể từ khi kết thúc năm thuế mà quý vị yêu cầu tín thuế, quý vị sẽ được yêu cầu hoàn trả bất kỳ Tín Thuế Lợi Ích Sức Khỏe cho Đối Tác Cuộc Sống mà quý vị đã yêu cầu.

Lên trên