Ale nan kontni prensipal la

Peman, asistans ak taks

Kredi Taks pou Patnè Lavi ak Benefis Swen Sante Transganr

Kredi Taks Benefis Sante Patnè Lavi a disponib pou biznis ki ofri pwoteksyon asirans sante pou patnè lavi anplwaye yo ak timoun patnè lavi sa yo.

Kredi Taks sou Benefis Swen Sante Transganr se pou biznis ki fè pwoteksyon asirans ki disponib pou swen transganr nan menm nivo yo ofri pwoteksyon pou lòt tretman medikalman nesesè.

Kalifikasyon

Pou resevwa Kredi Taks Benefis Sante Patnè Lavi a, yon biznis dwe:

 • Fè pwoteksyon asirans sante disponib pou patnè lavi anplwaye li yo, ak timoun yo nan patnè lavi yo.
 • Ofri pwoteksyon asirans sante bay patnè lavi yo ak pitit yo nan menm nivo ke li ofri pwoteksyon pou mari oswa madanm anplwaye yo ak pitit mari oswa madanm yo.
 • Pa yo te ofri benefis sante patnè lavi egal pou twa ane anvan ane a pou ki li premye reklamasyon yon kredi.

Yon biznis dwe satisfè tout kritè ki anwo yo pou kalifye.

Pou resevwa Kredi Taks sou Benefis Swen Sante Transganr, yon biznis dwe:

 • Fè pwoteksyon asirans sante ki disponib pou swen transgantè* nan menm nivo li ofri pwoteksyon pou lòt tretman medikalman nesesè.
 • Pa te ofri benefis swen sante transganr egal pou twa ane anvan ane a pou ki li premye reklamasyon yon kredi.

* Se swen transganr defini kòm tretman medikalman nesesè pou disfori sèks ak maladi idantite seksyèl, ki gen ladan vizit nan biwo, tès laboratwa, medikaman sou preskripsyon, tretman òmòn, asistans konsèy, ak operasyon tranzisyon ki nesesè pou tretman swa.

Yon biznis dwe satisfè tout kritè ki anwo yo pou kalifye.

Kantite lajan kredi

Pou nenpòt ane taks konplè nan ki biznis ou kontinyèlman satisfè kritè kalifikasyon yo, li kalifye pou reklame yon kredi taks ki pa ranbousab kont revni biznis li yo ak resi taks (BIRT) responsablite pou ane taks sa a, jan sa a:

Pou Kredi Taks Benefis Sante Patnè Lavi a: Pi piti a nan $4,000 oswa 25% nan kantite lajan biznis ou depanse pandan ane taks la pou achte avantaj sante pou patnè lavi anplwaye li yo ak timoun yo nan patnè lavi sa yo.

Pou Kredi Taks sou Benefis Swen Sante Transganr: Pi piti a nan $4,000 oswa 25% nan kantite lajan biznis ou depanse pandan ane taks la gen ladan pwoteksyon swen transganr nan pwoteksyon asirans sante ou bay anplwaye yo.

Restriksyon

Ou pa ka fè reklamasyon yon kredi taks nan nenpòt ki ane lòt pase ane taks la nan ki benefis yo sante yo bay nan biznis ou.

Ou pa ka fè reklamasyon swa nan kredi taks yo nan plis pase de zan. Avèk respè chak kredi, ane sa yo dwe youn apre lòt.

Aplike pou kredi a (yo)

Pou aplike pou Kredi Taks Benefis Sante Patnè Lavi a, ou bezwen soumèt:

 • Yon deklarasyon ki montre ke biznis ou satisfè tout kritè kalifikasyon yo. Ou pral bezwen tou konfime ke biznis ou te resevwa verifikasyon nan enskripsyon patnè lavi nan men anplwaye ki resevwa benefis yo sante ki gen rapò. Deklarasyon sa a dwe siyen pa yon reprezantan otorize.
 • Dat ke pwoteksyon asirans sante te vin disponib pou patnè lavi anplwaye yo ak timoun yo nan patnè lavi sa yo.
 • Kantite lajan biznis ou pase pandan ane taks la pou achte benefis sante patnè lavi yo.
 • Kalkil Kredi Taks Benefis Sante Patnè Lavi a, sou yon fòm Vil la bay.
 • Nenpòt lòt dokiman oswa enfòmasyon Depatman Revni an ka mande pou.

Pou aplike pou Kredi Taks sou Benefis Swen Sante Transganr, ou bezwen soumèt:

 • Yon deklarasyon ki montre ke biznis ou satisfè tout kritè kalifikasyon yo. Deklarasyon sa a dwe siyen pa yon reprezantan otorize.
 • Dat ke pwoteksyon asirans sante te vin disponib pou swen transganr nan biznis ou.
 • Kantite lajan biznis ou depanse pandan ane taks la pou enkli pwoteksyon swen transganr nan pwoteksyon asirans sante yo bay anplwaye yo.
 • Kalkil Kredi Taks sou Benefis Swen Sante Transganr, sou yon fòm Vil la bay.
 • Nenpòt lòt dokiman oswa enfòmasyon Depatman Revni an ka mande pou.

Sèvi ak kredi a

Anvan ou kapab reklame kredi taks yo, yo dwe apwouve aplikasyon w lan epi biznis ou dwe satisfè kontinyèlman kritè kalifikasyon yo pou yon ane taks konplè. Yon fwa kondisyon sa yo satisfè, ou ka reklame Patnè Lavi a oswa Transganr Swen Sante Benefis Taks Kredi kont responsablite a BIRT pou biznis ou.

Pou reklame youn oswa toude kredi, voye sa ki annapre yo bay Depatman Revni:

 • Ranpli deklarasyon BIRT ou a lè l sèvi avèk Sant taks la Philadelphia ak Schedule SC,
 • Si w ap reklame Patnè Lavi a oswa Kredi Taks Benefis Swen Sante Transganr (oswa toude).

Ranbousman lajan kach pa pral bay pou kredi rès.

Ranbousman kredi si benefis yo fini

Si biznis ou sispann fè benefis sante patnè lavi egal a disponib nan twazan apati fen ane fiskal la ou reklame kredi a, ou pral oblije remèt nenpòt Kredi Taks Benefis Sante Patnè Lavi ou te reklame yo.

Kontni ki gen rapò

Top