Ale nan kontni prensipal la

Peman, asistans ak taks

Mete sou pye yon Plan Vèsman Taks Imobilye

Plan Vèsman Taks sou Imobilye a se pou kontribyab ki gen revni fèb ak tout sitwayen granmoun aje (kèlkeswa revni) ki posede ak ap viv lakay yo. Si ou kalifye, ou ka peye taks Imobilye ane aktyèl ou nan vèsman chak mwa.

Aplike pou plan an

Ou ka aplike sou entènèt nan Sant taks Philadelphia. Ou pa bezwen yon non itilizatè ak modpas pou aplike pou pwogram asistans taks Imobilye sou entènèt. Sit wèb Sant Taks Philadelphia a disponib sou aparèy mobil tankou telefòn selilè ak tablèt. Aprann plis sou Sant taks Philadelphia nan gid sa a.

Pou aplike pa papye , ou dwe ranpli epi poste nan aplikasyon plan vèsman ane aktyèl la , ki gen ladan tout enfòmasyon yo mande yo. Aplikasyon yo dwe resevwa pa 31 mas 2024.

Aplikasyon sa a se pou nouvo aplikan sèlman.

Otomatik re-enskripsyon

Si ou fè tout pèman mansyèl obligatwa yo, ou enskri otomatikman nan plan vèsman an pou ane annapre a , amwenske ou pa t peye taks ou anplen. Kòmanse nan 2023, patisipan ki otomatikman re-enskri ap gen 11 peman, soti nan mwa fevriye jiska desanm. Depatman an pa gen okenn ankò may liv koupon, men olye kounye a voye yon bòdwo chak mwa.

Echèk yo peye sou tan

Ou kapab kounye a tout peman ou sou entènèt sou Sant taks Philadelphia, lè l sèvi avèk bon peman an tache ak bòdwo ou oswa nenpòt ki lòt nan metòd yo peman aksepte pa Depatman an nan revni Ameriken.

Si ou pa fè peman chak mwa ou a lè ak peye an plen nan fen ane kalandriye a, balans taks ou yo pral konsidere nan default. Si sa rive, yo pral retire ou nan pwogram plan vèsman an ak tout taks, ki gen ladan “testaman” (enterè ak chaj ajoute nan kantite lajan taks orijinal la), yo pral akòz nan moman sa a.

Senior kalifikasyon sitwayen

Tout sitwayen granmoun aje nan Philadelphia kalifye pou pwogram nan, kèlkeswa revni. Pou w kalifye pou pwogram sa a kòm yon sitwayen aje, ou dwe gen omwen 65 an, oswa ou gen yon konjwen ki abite nan menm kay la ki gen omwen 65 an. Ou dwe bay yon prèv laj.

Kalifikasyon revni ki ba

Pou kalifye kòm yon kontribyab ki pa gen revni fèb, total kay ou, revni chak ane dwe pi ba pase kantite lajan ki endike anba a. Si li pi gran, ou pa kalifye pou pwogram sa a.

Gwosè fanmi an

Max chak ane

revni nan kay la

1 moun $40,150
2 moun $45,900
3 moun $51,650
4 moun $57,350
5 moun $61,950
6 moun $66,550
7 moun $71,150
8 moun $75,750

Chanjman ki afekte kalifikasyon ou

Tanpri sonje ke nenpòt chanjman nan papye kay ou a oswa yon ogmantasyon nan revni ki pi wo pase egzijans kalifikasyon yo ap mete fen nan plan vèsman an. Ou dwe fè nou konnen nenpòt chanjman kòm egzijans pou patisipasyon ou nan plan vèsman an. egzijans revni yo detaye tou nan aplikasyon pwogram lan.

Top