Ale nan kontni prensipal

Peman, asistans ak taks

Mande yon ranbousman taks sou Salè

Demann ranbousman taks sou salè yo dwe soumèt nan Sant Taks Philadelphia. Sa gen ladan tout ranbousman ki baze sou revni ak COVID-EZ (ki pa rezidan sèlman). Ou pa bezwen yon non itilizatè ak modpas pou mande yon ranbousman sou Sant taks Philadelphia.

Modèl esansyèl anplwaye-mande a pa disponib pou ane taks 2022.

Gen twa diferan kalite ranbousman pou taks sou salè:

  • Ranbousman taks sou salè pou anplwaye ki salè
  • Ranbousman taks sou salè pou anplwaye ki komisyone
  • Ranbousman taks sou salè pou kontribyab ki satisfè sèten egzijans revni

Ranbousman yo pou anplwaye salè oswa komisyone

Se sèlman anplwaye ki pa rezidan ki kalifye pou yon ranbousman taks sou salè pou travay ki fèt andeyò Philadelphia. Anplwaye rezidan yo taksab si wi ou non k ap travay nan oswa soti nan Philadelphia. Sepandan, anplwaye rezidan yo ka aplike pou yon ranbousman pou depans biznis franchiz, ki pa ranbouse.

Tout petisyon ranbousman taks sou salè anplwaye yo mande pou dokiman pou verifye nenpòt ki lè yo te travay andeyò Philadelphia. Anplwaye ki mande yon ranbousman pou vwayaj ta dwe itilize dat ranbousman nou yo ak fichye kote yo ye a, epi yo dwe bay yon kopi Akò Teletravay yo.

Anplwaye ki pa rezidan ki soumèt yon demann ranbousman sou entènèt dwe tache yon lèt nan men anplwayè yo. Lèt la - siyen ak sou antèt konpayi - dwe gen ladan dat yo anplwaye a te oblije travay deyò Philadelphia. Nenpòt reklamasyon pou ranbousman dwe depoze nan lespas twa zan apati dat taks la te peye, oswa akòz, kèlkeswa dat la pita.

Yo te kreye yon fòm COVID-EZ pou anplwaye ki pa rezidan salè ki aplike pou yon ranbousman pou jou yo te oblije travay nan kay pa anplwayè yo akòz pandemi coronavirus la. Avèk fòm COVID-EZ la, demandè yo dwe tache W-2 yo ak yon lèt - siyen ak sou antèt konpayi - ki deklare peryòd tan ki obligatwa pou travay andeyò Philadelphia.

Demann ranbousman taks sou salè yo ka soumèt nan Sant Taks Philadelphia, ki gen ladan tout ranbousman ki baze sou revni ak COVID-EZ pou anplwaye salè oswa komisyone yo.

Si ou te mande yon ranbousman sou deklarasyon ou, ou pa bezwen ranpli fòm sa yo.

Kijan pou mande yon ranbousman nan Sant taks Philadelphia

Pou mande yon ranbousman, yon fwa nan Sant Taks Philadelphia, ou bezwen konnen FEIN, SSN, oswa PHTIN ou. Ou pral bezwen tou bay adrès postal ou, W-2 enfòmasyon, ak konpansasyon, lavant, enfòmasyon sou depans.

Pou kòmanse, gade “Ranbousman yo” panèl la sou bò ki pi ba-bò gòch nan paj dakèy la. Swiv envit sou ekran an pou ranpli demann ranbousman ou an.

Yon fwa ou soumèt demann ranbousman ou an, Depatman Revni ap revize li. Tan pwosesis nòmal la se sis a uit semèn.

Ou ka tcheke estati a nan ranbousman ou sou entènèt lè l sèvi avèk “Ki kote nan Ranbousman yo mwen an” lyen anba “Ranbousman” panèl la nan paj an kay la. Petisyonè sou entènèt yo pral wè estati ranbousman yo pi vit pase demandè papye yo. Pou jwenn aksè nan karakteristik sa a, ou pral bezwen yon nimewo idantifikasyon tankou SSN oswa EIN ak ranbousman egzak la mande kantite lajan.

Ranbousman taks sou revni ki baze sou salè

Si ou ranpli padon taks Pennsylvania nan PA Schedule SP epi yo apwouve, ou ka gen dwa tou pou resevwa yon ranbousman nan Taks sou Salè Vil la te kenbe pa anplwayè ou.

Aplikan ki kalifye yo peye taks sou Salè nan yon pousantaj pi ba. Enstriksyon konplè, ansanm ak yon orè kantite lajan revni ki kalifye ak rediksyon pousantaj, yo enkli nan fòm petisyon ranbousman an. Aplikan yo dwe itilize yon petisyon anplis si yo gen plis pase kat W-2.

Nou ankouraje tout aplikan yo pou yo itilize petisyon ranbousman taks sou entènèt la. Nou trete petisyon soumèt sou entènèt pi vit epi ki gen mwens erè. Aplikan yo ka itilize yon demann ranbousman taks sou revni ki baze sou papye si yo prefere. Si w ap soumèt yon ITIN (Individual Taxpayer Identification Number), ou ka sèlman soumèt demann ranbousman ou sou papye.

Rezidan ki pa Pennsylvania ki travay nan Philadelphia, men ki pa ranpli yon deklarasyon taks sou revni Pennsylvania dwe gen ladan yon kopi siyen nan deklarasyon taks sou revni eta yo pou yo kalifye pou pousantaj yo ki baze sou revni.

Anplwayè Philadelphia yo oblije bay yon fòm petisyon ranbousman taks sou revni ki baze sou salè bay anplwaye yo pa 1 fevriye. Nan pifò ka yo, patwon yo bay petisyon an ranbousman an menm tan yo bay anplwaye W-2s oswa fòm konparab. Nenpòt moun ka telechaje tou yon kopi fòm lan.

Top