Ale nan kontni prensipal

Peman, asistans ak taks

Taks sou Salè (anplwayè)

Dat akòz

Taks sou Salè a dwe depoze chak trimès epi peye sou yon orè ki koresponn ak konbyen lajan yo kenbe nan chèk salè anplwaye yo. Gade pi ba a pou detèmine frekans ranpli ou yo.

Pousantaj taks
3.7%

pou moun ki abite nan Philadelphia, oswa 3.44% pou moun ki pa rezidan


Pou ranpli deklarasyon chak trimès ak peman pou taks sa a, itilize Sant Taks Philadelphia. Pou jwenn èd pou kòmanse, gade gid sant taks nou an. Nou pa aksepte deklarasyon papye pou taks sa a ankò.

Jwenn yon kont oswa peye kounye a

Ki moun ki peye taks la

Taks sou Salè a se yon taks sou salè, salè, komisyon, ak lòt konpansasyon. Taks la aplike pou peman ke yon moun resevwa nan men yon anplwayè an retou pou travay oswa sèvis. Tout anplwaye rezidan Philadelphia dwe taks sou salè, kèlkeswa kote yo travay. Ki pa Peye-rezidan ki travay nan Philadelphia dwe peye taks sou salè tou.

Tout patwon ki sitiye nan Pennsylvania oblije enskri ak Vil Philadelphia nan lespas 30 jou apre yo vin yon anplwayè nan swa:

 • Yon rezidan nan Philadelphia, oubyen
 • Yon ki pa rezidan nan Philadelphia ki fè sèvis pou yon anplwayè nan Philadelphia.

Anplwayè yo oblije kenbe Taks sou Salè a nan men tout anplwaye ki satisfè kritè sa yo.

Dat enpòtan

Orè ranpli chak trimès

Tout rekonsilyasyon taks sou salè ak orè ki koresponn yo dwe depoze nan Sant Taks Philadelphia.

Trimès Peryòd kòmanse Peryòd fini Dat akòz
Premye Janvye 1, 2024 Mas 31, 2024 avril 30, 2024
Dezyèm Avril 1, 2024 Jen 30, 2024 Jiyè 31, 2024
Twazyèm Jiyè 1, 2024 Septanm 30, 2024 Oktòb 31, 2024
Katriyèm Oktòb 1, 2024 Desanm 31, 2024 Janvye 31, 2025

frekans Peman

Antanke anplwayè, yo detèmine frekans pou ranpli peman ou pa kantite Taks sou Salè ou te kenbe a.

Taks sou Salè Total kenbe Peman ranpli frekans
Mwens pase $350 pou chak mwa Chak trimès
$350 a $16,000 pou chak mwa Chak mwa
$16,000 oswa plis pou chak mwa (dediksyon pewòl chak mwa) Semi-chak mwa
$16,000 oswa plis chak mwa Chak semèn

Pousantaj taks, penalite, ak frè

Konbyen se li?

Efektif dat Rezidan pousantaj Pousantaj ki pa rezidan
Jiyè 1, 2023 3.75% 3.44%
Jiyè 1, 2022 3.79% 3.44%
Jiyè 1, 2021 3.8398% 3.4481%
Jiyè 1, 2020 3.8712% 3.5019%
Jiyè 1, 2019 3.8712% 3.4481%
Jiyè 1, 2018 3.8809% 3.4567%

Kisa k ap pase si ou pa peye sou tan?

Si ou pa peye alè, enterè ak penalite yo pral ajoute nan kantite lajan ou dwe a.

Enterè ak penalite se akòz sou nenpòt ki taks ki poko peye nan pousantaj la espesifye nan Philadelphia Kòd 19-509.

Pou plis enfòmasyon sou pousantaj, gade Enterè nou an, penalite, ak frè paj.

Rabè ak egzanpsyon

Èske ou kalifye pou yon rabè?

Ranbousman taks sou revni ki baze sou salè

Si ou gen padon taks dapre PA 40 Schedule SP, ou ka kalifye pou yon ranbousman taks sou revni ki baze sou Salè. Yon kontribyab (rezidan oswa moun ki pa rezidan) ki gen padon taks PA peye Taks sou Salè nan yon pousantaj redwi 1.5%. Ou pral resevwa yon ranbousman pou nenpòt taks sou salè ki pi wo pase pousantaj rabè 1.5% la.

Pou aplike pou yon ranbousman taks sou salè ki baze sou revni, ou pral bezwen tache ranpli Pennsylvania Orè SP ou. Vil Philadelphia ap tcheke pou asire w ou orè SP alimè eta a 's dosye.

Rezidan ki pa Pennsylvania ki travay nan Philadelphia, men yo pa ranpli yon deklarasyon taks sou revni Pennsylvania dwe gen ladan yon kopi siyen nan deklarasyon taks sou revni eta yo pou yo kalifye pou pousantaj yo ki baze sou revni.

Ranbousman yo pou tan te travay deyò Philadelphia

Si ou peye plis Taks sou Salè pase sa ki dwe, ou ka depoze yon reklamasyon pou gen kantite lajan an plis ranbouse ou. Sa ka rive si ou se yon moun ki pa rezidan ak anplwayè ou kenbe taks sou Salè pou tan ou te pase ap travay deyò Philadelphia. Pou resevwa pòsyon taks sou Salè sa a tounen, ou pral bezwen mande yon ranbousman taks sou salè.


Èske ou ka eskize nan peye taks la?

Gen kèk fòm revni ki egzante de Taks sou Salè a. Men sa yo enkli:

 • Yon bousdetid te resevwa kòm yon pati nan yon pwogram degre, pou ki ou pa bay yon sèvis
 • Peman Pansyon
 • Benefis ki rive anba Lwa Konpansasyon Travayè a
 • Aktif sèvis militè peye ak bonis
 • Benefis lanmò
 • Anplwayè ki peye prim asirans sante (egzakteman menm jan bay tout anplwaye)
 • Temwen ak frè jiri
 • Benefis malad oswa andikap
 • Montan nan règleman sirans vi

Ki jan yo peye

Anplwayè

Anplwayè yo dwe ranpli epi peye taks sou salè sou Sant Taks Philadelphia nan frekans ki endike nan paj sa a.

Anplwayè yo ak konpayi sèvis pewòl yo dwe soumèt tou W-2s pou vil Philadelphia. Gade nan direktiv soumisyon W-2 nou an pou plis detay.

Konpayi sèvis pewòl

Sèvis pewòl ki remèt peman taks sou salè Philadelphia pou kliyan yo dwe fè peman sa yo elektwonikman. Pwogram ACH Debi EZ-Peye (pa telefòn) pa disponib ankò.

Ou ta dwe jwenn nimewo kont Salè Vil la etabli kliyan ou an ak frekans ranpli sou enskripsyon an. Yon kliyan ki pa gen yon nimewo kont Salè Vil la dwe enskri pou youn nan Sant Taks Philadelphia.

Konpayi sèvis pewòl yo dwe swiv espesifikasyon dosye Revni lè remèt retounen yo. Download dokiman spesifikasyon pewòl la pou egzijans yo.

Anplwaye

Si ou se yon anplwaye nan yon konpayi ki sitiye nan Pennsylvania, Taks sou Salè yo pral otomatikman kenbe nan chèk salè ou.

Ou pral bezwen peye Taks sou Revni yo si:

 • Ou se yon rezidan nan Philadelphia oswa yon ki pa rezidan ki travay nan Philadelphia, ak
 • anplwayè w la pa oblije kenbe taks sou Salè a.

Kòd taks

01
Top