Ale nan kontni prensipal la

Peman, asistans ak taks

Kredi taks biznis dirab

MIZAJOU: Ane taks 2022 se ane final la Kredi Taks Biznis Dirab ka reklame sou deklarasyon BIRT Philadelphia a. Nou pral sèlman aksepte aplikasyon pou Ane Taks 2022 soti nan, 1 fevriye 2023, jiska 15 avril 2023.

Kredi taks biznis dirab yo ofri bay konpayi ki gen pratik biznis sipòte byennèt anviwònman ak imen. Biwo Sustainability revize aplikasyon yo epi detèmine si yon biznis satisfè tout kritè kalifikasyon yo. Konpayi ki resevwa kredi a ka aplike li kont taks sou revni biznis ak resi (BIRT).

Kalifikasyon

Pou pwouve kalifikasyon pou Kredi Enpo Biznis Dirab la, ou dwe swa:

 1. Montre sètifikasyon aktyèl pa Konpayi B Laboratwa ki endike ke biznis ou se yon Kòporasyon B.
 2. Soumèt prèv ki montre biznis ou ap fè tèt li kòm yon “biznis dirab.” Pou yo kapab konsidere kòm yon biznis dirab, yon biznis dwe bay konsiderab konsiderasyon anplwaye, kominote, ak enterè anviwònman an nan pratik li yo, pwodwi, ak sèvis.

Ki sa ki kalifye kòm yon biznis dirab

Biwo Sustainability parèt nan faktè sa yo lè y ap detèmine si yon aplikan gen oswa reprezante yon “biznis dirab.”

Kalite biznis ak konpòtman ki gen rapò

Sustainability ap konsidere liy lan nan biznis w ap nan ak ki jan ou fè biznis. Kritè yo enkli:

 • Pwodwi a oswa sèvis ki ofri pa aplikan an.
 • Modèl biznis aplikan an.
 • Ki jan aplikan an reyaji avèk anplwaye li yo ak kominote a.
 • Enpak aplikan an sou anviwònman an.
 • Transparans nan estrikti gouvènans antrepriz aplikan an ak pwosesis.
Kouman - ak ki jan byen - biznis la fè pwomosyon dirab

Aplikan yo dwe montre tou fason ki nan ki objektif biznis debaz yo satisfè kritè dirab sa yo:

 • Bay moun ki gen revni ki ba oswa defavorize oswa kominote ki gen pwodwi oswa sèvis benefisye
 • Pwomosyon opòtinite ekonomik pou moun oswa kominote, pi lwen pase kreyasyon an nan travay nan kou a nòmal nan biznis
 • Konsève anviwònman an
 • Amelyore sante moun
 • Pwomosyon atizay, syans, oswa avansman nan konesans
 • Ogmante finansman nan òganizasyon ki gen objektif benefis piblik la

Kritè diskalifikasyon

Yon biznis ka resevwa kredi sa a sèlman si li ajou sou tout taks Vil ak Distri Lekòl ki aplikab yo. Sèl eksepsyon nan sa a se pou biznis ki gen yon akò peman pou taks delenkan yo. Nan ka sa a, yon biznis ka kalifye pou resevwa kredi a si yo an konfòmite avèk kondisyon ki nan akò peman yo.

Kantite lajan kredi

Pou ane taks 2016 jiska 2022, yon biznis ki kalifye dwe resevwa yon kredi taks kont responsablite total revni biznis ak resi aplikan an (BIRT) (sa vle di tou de resi brit ak baz revni nèt). Kantite lajan an pa ka plis pase $4,000 oswa total BIRT akòz, pou chak Liy 3 nan ki retounen.

Aplike pou kredi a

Pou aplike pou kredi a, ou dwe soumèt aplikasyon w lan dirèkteman nan Depatman Revni (Department of Revenue). Tout aplikasyon yo dwe soumèt sou entènèt nan Sant taks Philadelphia.

Aplikasyon yo aksepte jiska 15 avril nan ane a ki swiv ane taks la pou ki se kredi a aplike. Pa egzanp, si biznis ou te rankontre kritè kalifikasyon yo pou ane fiskal 2021 epi ou te vle aplike kredi a kont responsablite BIRT ou pou 2021, ou dwe soumèt aplikasyon ou an pa pita pase 15 avril 2022.

Nimewo nan aplikan pèmèt

Pou ane taks 2017 ak 2018, jiska 50 aplikan yo te pèmèt yo patisipe. Pou ane taks 2019 jiska 2022, kantite aplikan yo te ogmante a 75. Tout aplikan yo pral sètifye kòm kalifye sou yon baz “premye-vini, premye sèvi”.

Resevwa kredi a

Biwo Sustainability revize aplikasyon sou yon baz woule. Yon fwa yo te akòde tout sètifikasyon ki disponib pou yon ane bay yo, yo pral bay avi sou chak sètifikasyon bay aplikan an ak nan Depatman an.

Yon biznis ki sètifye kòm yon “biznis dirab” dwe tache yon kopi sètifikasyon Biwo Sustainability li yo nan retounen BIRT li yo nan lòd yo gen Kredi a Taks Biznis Dirab aplike.

Kontni ki gen rapò

Top