Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo thường niên Tín dụng Thuế cho Đối tác Cuộc sống & Người chuyển giới

Tín Thuế Lợi Ích Sức Khỏe Đối Tác Cuộc Sống có sẵn cho các doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm y tế cho các đối tác cuộc sống của nhân viên và con cái của những người bạn đời đó.

Tín Thuế Quyền Lợi Sức Khỏe Chăm Sóc Chuyển Giới dành cho các doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm cho việc chăm sóc người chuyển giới ở cùng mức mà họ cung cấp bảo hiểm cho các phương pháp điều trị cần thiết khác về mặt y tế.

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy Báo cáo thường niên Tín dụng Thuế Lợi ích Sức khỏe cho Đối tác Cuộc sống & Chăm sóc Người chuyển giới.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
2019 Life Partner & Transgender Care Health Benefits Health Benefits Tax Credit Báo cáo thường niên PDF Tháng Mười Hai 30, 2020
Đầu trang