Chuyển đến nội dung chính

Các khoản thanh toán, hỗ trợ và thuế

Tín dụng thuế việc làm cựu chiến binh

Thành phố cung cấp một khoản tín dụng thuế cho các doanh nghiệp thuê cựu chiến binh trở về của lực lượng vũ trang.

Đủ điều kiện

Một doanh nghiệp sẽ nhận được tín dụng thuế cho mỗi nhân viên đủ điều kiện* đã làm việc cho doanh nghiệp trong hơn sáu tháng. Tín dụng thuế có sẵn cho tổng cộng 36 tháng làm việc của một cựu chiến binh đủ điều kiện, cho dù nhân viên đó là toàn thời gian hay bán thời gian.

Số tiền tín dụng thuế mà một doanh nghiệp có thể nhận được cho bất kỳ một nhân viên toàn thời gian đủ điều kiện nào là:

  • 5.000 đô la nhân với tỷ lệ phần trăm của năm tính thuế mà nhân viên được doanh nghiệp tuyển dụng.
  • Không được phép vượt quá 15.000 đô la tổng cộng trong tất cả các năm tính thuế.

Số tiền tín dụng thuế mà một doanh nghiệp có thể nhận được cho bất kỳ một nhân viên bán thời gian đủ điều kiện nào là:

  • 2.500 đô la nhân với tỷ lệ phần trăm của năm tính thuế mà nhân viên được doanh nghiệp tuyển dụng.
  • Không được phép vượt quá $7.500 trong tất cả các năm thuế.

Một tín dụng thuế thành phố cho mỗi nhân viên

Một doanh nghiệp không đủ điều kiện để nhận tín thuế Cựu chiến binh trở về cho một nhân viên nếu:

Bạn có thể tìm thấy mô tả đầy đủ về Tín dụng cho việc làm của các cựu chiến binh trở về của Lực lượng Vũ trang, bao gồm định nghĩa về các cựu chiến binh đủ điều kiện, theo Mục 508 của quy định BIRT.

Sử dụng tín dụng

Tín thuế áp dụng cho tổng nghĩa vụ Thuế Thu nhập Doanh nghiệp và Thuế Biên lai (BIRT) của các doanh nghiệp tham gia. Bất kỳ khoản tín dụng không sử dụng nào có thể được chuyển tiếp trong ba năm kể từ ngày thuê nhân viên đủ điều kiện.

Nộp đơn xin tín dụng

Đơn xin có sẵn thông qua các liên kết tài nguyên trên trang này.

Đầu trang