Chuyển đến nội dung chính

Các khoản thanh toán, hỗ trợ và thuế

Thiết lập kế hoạch thanh toán hóa đơn tiền nước

Cục Doanh thu Nước (WRB) và Sở Nước Philadelphia (PWD) cung cấp một số thỏa thuận thanh toán hóa đơn tiền nước cho những khách hàng đủ điều kiện. Loại thỏa thuận bạn nhận được có thể dựa trên thu nhập của bạn.

Nếu bạn không đủ điều kiện nhận hỗ trợ dựa trên thu nhập, các khoản trợ cấp và chương trình phúc lợi khác có sẵn. Kiểm tra các liên kết liên quan để biết thêm thông tin về các tùy chọn này.

Thỏa thuận thanh toán thu nhập thấp

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc chi trả hóa đơn tiền nước của mình, bạn có thể đủ điều kiện cho một thỏa thuận thanh toán thu nhập thấp. Các thỏa thuận này làm tăng lượng thời gian bạn phải trả toàn bộ số tiền bạn nợ. Khi bạn tham gia vào một thỏa thuận, bạn phải trả từng đợt đầy đủ và đúng hạn.

Để đủ điều kiện, bạn phải:

  • Sống trong tài sản mà bạn nộp đơn.
  • Cho thấy rằng tổng thu nhập hộ gia đình của bạn nằm trong hướng dẫn thu nhập thấp của liên bang.
  • Cung cấp một bằng chứng cư trú cho tài sản.
  • Có một đồng hồ nước làm việc trong tài sản.

Bạn có thể đăng ký thỏa thuận thanh toán mở rộng bằng cách sử dụng đơn xin Hỗ trợ Khách hàng.

Thỏa thuận thanh toán tiêu chuẩn

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn nước và cống đúng hạn, hãy gọi (215) 685-6300 để hỏi về thỏa thuận thanh toán tiêu chuẩn. Thỏa thuận này cho phép bạn chia số tiền bạn nợ thành các khoản nhỏ hơn mà bạn phải trả trong một khoảng thời gian dài hơn.

Bạn có thể ký kết tối đa hai thỏa thuận thanh toán tiêu chuẩn sau khi thanh toán nước và cống của bạn bị trễ. Nếu bạn không đáp ứng các điều khoản của thỏa thuận thanh toán đầu tiên, bạn có thể:

  • Thanh toán toàn bộ số tiền đến hạn trên hóa đơn của bạn, hoặc
  • Tham gia vào một thỏa thuận thanh toán thứ hai.

Nếu bạn không đáp ứng các điều khoản của thỏa thuận thứ hai, bạn phải trả toàn bộ số tiền đến hạn trên hóa đơn của mình. Bạn sẽ không đủ điều kiện cho thỏa thuận thanh toán thứ ba.

Đầu trang