Chuyển đến nội dung chính

Thanh toán, hỗ trợ và thuế

Đăng ký Chương trình Tiết lộ Tự nguyện cho các khoản thuế quá hạn

Tiết lộ tự nguyện là một chương trình dành cho các doanh nghiệp hoặc cá nhân nợ thuế quá hạn. Người đóng thuế có thể nộp đơn xin Tiết lộ Tự nguyện khi họ sẵn sàng đăng ký và nộp các khoản thuế còn nợ.

Đối với các doanh nghiệp, một ví dụ phổ biến về thuế nợ là Thuế thu nhập và thu nhập kinh doanh (BIRT). Chương trình bao gồm các doanh nghiệp chưa đăng ký với Thành phố Philadelphia cho Giấy phép Hoạt động Thương mại hoặc tài khoản thuế doanh nghiệp.

Đối với cá nhân, một số ví dụ phổ biến về các loại thuế nợ là: Thuế lợi nhuận ròng, Thuế thu nhập trường học, Thuế tiền lương, Thuế Thu nhập hoặc Thuế Bất động sản.

Nếu bạn được chấp nhận tham gia Chương trình Tiết lộ Tự nguyện và thực hiện các điều khoản của nó, Bộ Doanh thu đồng ý với những điều sau:

  • Thành phố sẽ không kiểm tra bạn hoặc đánh giá các loại thuế được bao gồm trong thỏa thuận trong bất kỳ khoảng thời gian nào trước thời hạn tiết lộ sáu năm.
  • Thành phố sẽ không đánh giá bất kỳ hình phạt nào cho các năm tính thuế trong thời hạn tiết lộ.

Yêu cầu

Các yêu cầu để được chấp nhận vào Chương trình Tiết lộ Tự nguyện của Bộ Doanh thu như sau:

  • Bộ Doanh thu, Sở Luật hoặc cơ quan thu nợ ủy quyền của Thành phố không thể liên lạc với người đóng thuế về các khoản thuế chưa nộp.
  • Người đóng thuế phải tiết lộ đầy đủ tất cả các khoản thuế Philadelphia mà họ nợ trong sáu năm qua.
  • Người nộp thuế phải trả toàn bộ số tiền thuế và tiền lãi đến hạn trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn từ Bộ Doanh thu.
  • Người đóng thuế cần ký kết thỏa thuận thanh toán để đáp ứng nghĩa vụ của họ không đủ điều kiện tham gia thỏa thuận Tiết lộ Tự nguyện.

Làm thế nào để áp dụng

Nếu bạn muốn tham gia Chương trình Tiết lộ Tự nguyện, hãy gửi thư cho Người quản lý Khám phá để yêu cầu đưa vào chương trình.

Bức thư phải bao gồm một mô tả ngắn gọn về hoạt động Philadelphia chịu thuế của bạn, các loại thuế liên quan và một tuyên bố rằng người đóng thuế chưa được bất kỳ bộ phận hoặc đại lý nào của Thành phố liên hệ về vấn đề này.

Bạn có thể gửi thư của bạn qua email hoặc thư.

E-mail

VoluntaryDisclosure@phila.gov

Thư

Giám đốc Khám phá
1401 John F. Kennedy Blvd., Phòng 440
Philadelphia, PA 19102

Đầu trang