Chuyển đến nội dung chính

Các khoản thanh toán, hỗ trợ và thuế

Tín dụng thuế đồ uống lành mạnh

Nếu cửa hàng của bạn bán đồ uống tốt cho sức khỏe, bạn có thể đủ điều kiện nhận tín dụng thuế đối với Thuế Thu nhập và Biên lai Doanh nghiệp (BIRT).

Đủ điều kiện

Cửa hàng của bạn đủ điều kiện nhận Tín Thuế Đồ Uống Tốt Cho Sức Khỏe nếu nó nằm ở Philadelphia và bạn sử dụng một trong các mã NAICS (Hệ thống Phân loại Ngành Bắc Mỹ) sau đây để mô tả doanh nghiệp của bạn trên Biểu mẫu Thuế Liên bang:

  • Cửa hàng thực phẩm tiện lợi (NAICS 445120)
  • Các cửa hàng thực phẩm đặc biệt khác (NAICS 445299)
  • Trạm xăng có cửa hàng thực phẩm tiện lợi (NAICS 447110)
  • Nhà hàng dịch vụ giới hạn (NAICS 722513)

Số tiền tín dụng

Số tiền tín dụng dựa trên số tiền bạn đã chi để mua đồ uống lành mạnh trong năm, so với số tiền chi tiêu để mua đồ uống lành mạnh của năm trước. Khoản tín dụng tối đa là 2.000 đô la.

Đồ uống lành mạnh là đồ uống không cồn và không liệt kê bất kỳ dạng chất làm ngọt có đường nào (như sucrose, glucose hoặc xi-rô ngô fructose cao) hoặc chất thay thế đường không calo (như stevia, aspartame, sucralose, neotame, acesulfame kali hoặc “Ace-K,” saccharin và advantame) như một thành phần.

Merchant Cost là số tiền mà nhà bán lẻ trả để mua Đồ uống lành mạnh để bán trong cửa hàng của họ. Chi phí thương gia bao gồm tất cả các giao dịch mua Đồ uống lành mạnh được thực hiện trong Năm thuế cho dù nó có được bán trong năm đó hay không. Nó không phải là chi phí của hàng hóa được bán.

Ví dụ:

Một cửa hàng tiện lợi đã mua nước đóng chai trị giá 15.000 đô la để bán tại cửa hàng Philadelphia của họ vào năm 2019. Họ đã mua nước đóng chai trị giá 14.000 đô la vào năm 2018.

$15,000 — $14,000 = $1,000

Cửa hàng tiện lợi có thể nộp đơn xin khoản tín dụng 1.000 đô la đối với Thuế Thu nhập Kinh doanh và Biên lai của họ cho Năm Thuế 2019.

Nộp đơn xin tín dụng

Để nộp đơn xin Tín Thuế Đồ Uống Tốt Cho Sức Khỏe, bạn phải nộp đơn xin cho Bộ Doanh thu vào hoặc trước ngày 15 tháng 2. Đơn đăng ký có thể được nộp thông qua Trung tâm Thuế Philadelphia.

Lên trên