Chuyển đến nội dung chính

Thanh toán, hỗ trợ và thuế

Tín dụng thuế Khu vực Cơ hội Keystone

Vùng Cơ hội Keystone (KOZ) là các khu vực được chỉ định bởi Khối thịnh vượng chung Pennsylvania sẽ được hưởng lợi từ đầu tư bổ sung. Các doanh nghiệp trong các lĩnh vực này được miễn hầu hết các loại thuế kinh doanh.

Truy cập trang chương trình KOZ để tìm hiểu:

  • Nếu doanh nghiệp của bạn đủ điều kiện.
  • Những loại thuế nào được miễn hoặc giảm.
  • Làm thế nào để áp dụng.

Chuyển đến trang chương trình KOZ

Lên trên