Chuyển đến nội dung chính

Thanh toán, hỗ trợ và thuế

Kháng cáo hóa đơn nước hoặc quyết định dịch vụ nước

Nếu bạn không đồng ý với quyết định của Sở Nước Philadelphia (PWD) hoặc Cục Doanh thu Nước (WRB), bạn có thể khiếu nại quyết định đó lên Hội đồng Đánh giá Thuế (TRB).

Bạn chỉ nên gửi kháng cáo sau khi cố gắng giải quyết vấn đề của mình trực tiếp với PWD hoặc WRB. Có thể có một giải pháp đơn giản cho vấn đề của bạn.

Ai

Quý vị có thể nộp đơn kháng cáo Sở Nước với Ban Đánh giá Thuế của Văn phòng Đánh giá Hành chính nếu quý vị:

  • Muốn tranh chấp hóa đơn tiền nước và đã cố gắng giải quyết vấn đề với PWD hoặc WRB.
  • Muốn tranh chấp quyết định của Chương trình Cho vay Khẩn cấp của Chủ nhà (HELP).
  • Được tìm thấy không đủ điều kiện cho một thỏa thuận thanh toán.
  • Có một đơn xin dịch vụ bị từ chối.
  • Đang tranh chấp một hóa đơn lớn hơn 10.000 đô la.

Ở đâu và khi nào

Nộp đơn kháng cáo của sở cấp nước cho Hội đồng Đánh giá Thuế bằng cách:

  • Fax.
  • Email.
  • Thư.

Làm thế nào

1
Trước tiên, hãy thử và giải quyết vấn đề của bạn với PWD hoặc WRB.

Gọi (215) 685-6300 để nói chuyện với đại diện khách hàng của PWD hoặc WRB.

2
Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề hoặc nếu hóa đơn của bạn lớn hơn 10.000 đô la, hãy khiếu nại với TRB.

Fax, email hoặc gửi qua đường bưu điện ba bản sao của mẫu đơn Kháng cáo Sở Cấp nước đã điền đầy đủ của quý vị, cùng với một bản sao của hóa đơn đang tranh chấp.

Số fax: (215) 686-5228

E-mail: tax.reviewboard@phila.gov

Thư:

Văn phòng Đánh giá Hành chính/Hội đồng Đánh giá Thuế 100
South Broad Street, Phòng 400 Philadelphia, PA 19
110
Điện thoại làm việc:
Lên trên