Chuyển đến nội dung chính

Các khoản thanh toán, hỗ trợ và thuế

Giải quyết các bản án, thế chấp và các khoản nợ

Các bước Thành phố sẽ thực hiện để đảm bảo rằng mọi người trả các hóa đơn và thuế. Bao gồm cả các biện pháp thực thi và cách để trả bản án chưa thanh toán.
Đầu trang