Chuyển đến nội dung chính

Thanh toán, hỗ trợ và thuế

Thuế bán hàng, sử dụng và khách sạn

Ngày đến hạn
Thuế suất
2%

cộng với 6% thuế Khối thịnh vượng chung

Ai trả thuế

Philadelphia có Thuế Bán hàng, Sử dụng và Khách sạn được thêm vào Thuế Bán hàng, Sử dụng và Khách sạn của Pennsylvania. Khi người đóng thuế nộp và thanh toán Thuế Bán hàng, Sử dụng và Khách sạn, họ trả cả hai loại thuế trực tiếp cho Bộ Doanh thu Pennsylvania, không phải cho Thành phố Philadelphia.

Thuế bán hàng của Thành phố được tính trên hàng hóa và dịch vụ chịu thuế của các nhà bán lẻ và nhà cung cấp dịch vụ (nhà cung cấp). Các nhà cung cấp được yêu cầu thu thuế này tại thời điểm mua, và sau đó trả cho Khối thịnh vượng chung Pennsylvania.

Thuế sử dụng áp dụng cho hàng hóa và dịch vụ chịu thuế khi nhà cung cấp không thu thuế bán hàng từ khách hàng. Trong tình huống này, người mua nộp tờ khai và tự nộp thuế.

Các nhà điều hành khách sạn chịu trách nhiệm thu Thuế cư trú của khách sạn từ những người ở tại khách sạn của họ.

Ngày quan trọng

Ngày đến hạn khác nhau tùy thuộc vào việc bạn trả hàng tháng, hàng quý, nửa năm một lần hay nếu bạn trả trước. Bộ Doanh thu Pennsylvania đăng lịch trình các ngày đến hạn Thuế Bán hàng, Sử dụng và Khách sạn trên trang web của mình.

Thuế suất, tiền phạt và phí

Nó là bao nhiêu?

Thuế bán hàng & sử dụng

2% (Thành phố) + 6% (Khối thịnh vượng chung) = 8% (Tổng số)

Thuế cư trú khách sạn

1% (Thành phố) + 6% (Khối thịnh vượng chung) = 7% (Tổng số)

Thuế khách sạn bổ sung cho Thuế thuê phòng khách sạn (8.5%) do Thành phố áp đặt.


Điều gì xảy ra nếu bạn không trả tiền đúng hạn?

Nếu bạn không thanh toán đúng hạn, tiền lãi và tiền phạt sẽ được cộng vào số tiền bạn nợ.

Tham khảo thông tin về Thuế Bán hàng, Sử dụng và Khách sạn của Khối thịnh vượng chung Pennsylvania.

Giảm giá & miễn trừ

Bạn có đủ điều kiện để được giảm giá?

Nếu quý vị nộp thuế vào hoặc trước ngày đáo hạn, quý vị có thể đủ điều kiện được giảm giá 1% số tiền thuế quý vị nợ. Thông tin chi tiết có sẵn trong Hướng dẫn Thông tin của Nhà bán lẻ trên trang web của Khối thịnh vượng chung.


Bạn có thể được miễn nộp thuế không?

Thành phố Philadelphia tuân theo các hướng dẫn của Khối thịnh vượng chung để xác định hàng hóa và dịch vụ nào phải chịu thuế. Nếu bạn bán các mặt hàng hoặc cung cấp dịch vụ không có trong danh sách này, bạn có thể được miễn thuế.

Miễn trừ máy móc và thiết bị xây dựng

Việc bán hoặc sử dụng máy móc và thiết bị xây dựng được miễn thuế bán hàng và sử dụng nếu áp dụng tất cả các điều sau đây.

Máy móc hoặc thiết bị là:

  • Được bán cho hoặc sử dụng bởi một doanh nghiệp có trình độ hoặc một nhà thầu xây dựng.
  • Được bán hoặc sử dụng theo hợp đồng xây dựng được thực hiện trong một trong các khu vực sau:
    • Các Khu Cơ hội Keystone của Philadelphia,
    • Khu Phát triển Kinh tế Philadelphia, hoặc
    • Khu phát triển chiến lược Philadelphia.
  • Được sử dụng độc quyền trong các khu vực được đặt tên ở trên.

Miễn trừ này bao gồm thiết bị phân phối khi nó đã được mua để sử dụng, tiêu thụ và/hoặc sử dụng độc quyền tại một cơ sở nằm trong khu vực.

Lên trên