Chuyển đến nội dung chính

Thanh toán, hỗ trợ và thuế

Thuế bất động sản

Ngày đến hạn
Tháng 3
31 st
của mỗi năm.
Thuế suất

1.3998%

của giá trị tài sản được đánh giá.


Bạn có thể hoàn tất thanh toán trực tuyến, in chứng từ thanh toán và tra cứu số dư của mình cho khoản thuế này trên Trung tâm Thuế Philadelphia. Để được trợ giúp để bắt đầu, hãy xem hướng dẫn về trung tâm thuế của chúng tôi.

Nhận tài khoản hoặc thanh toán ngay bây giờ

Ai trả thuế

Bất cứ ai sở hữu một tài sản chịu thuế ở Philadelphia đều có trách nhiệm nộp Thuế Bất động sản. Thông thường, chủ sở hữu của một tài sản phải trả thuế bất động sản. Tuy nhiên, bất cứ ai quan tâm đến một tài sản, chẳng hạn như một người sống trong tài sản, nên đảm bảo rằng thuế bất động sản đang được thanh toán.

Ngày quan trọng

Các khoản thanh toán đến hạn và phải trả vào ngày 31 tháng 3. Bộ Doanh thu thường gửi hóa đơn Thuế Bất động sản qua đường bưu điện cho chủ sở hữu tài sản vào tháng 12.

Thuế suất, tiền phạt và phí

Nó là bao nhiêu?

Thành phố Philadelphia và Học khu Philadelphia đều áp thuế đối với tất cả bất động sản trong Thành phố. Đối với năm tính thuế 2022, tỷ lệ là:

0,6317% (Thành phố) + 0,7681% (Học khu) = 1.3998% (tổng số)

Số tiền thuế bất động sản bạn nợ được xác định bởi giá trị tài sản của bạn, theo đánh giá của Văn phòng Đánh giá Tài sản (OPA). Nếu bạn không đồng ý với đánh giá tài sản của mình, bạn có thể nộp đơn kháng cáo lên Hội đồng Sửa đổi Thuế (BR T). Kháng cáo phải được nộp trước Thứ Hai đầu tiên trong tháng Mười của năm trước năm tính thuế mà quý vị đang kháng cáo. (Ví dụ: để tranh chấp việc tăng đánh giá tài sản của quý vị, lượng định, đánh giá sẽ có hiệu lực trong năm tính thuế 2020, quý vị sẽ cần nộp đơn kháng cáo trước Thứ Hai đầu tiên của tháng 10 năm 2019.)


Điều gì xảy ra nếu bạn không trả tiền đúng hạn?

Nếu quý vị không nộp Thuế Bất Động Sản trước ngày 31 tháng 3, các khoản phí tăng lên - bao gồm cả lãi suất - sẽ được cộng vào số tiền gốc của thuế. Được gọi chung là “bổ sung”, các khoản phí này tích lũy với tỷ lệ 1,5% mỗi tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 1 tháng 1 của năm sau.

Nếu thuế vẫn chưa được thanh toán vào ngày 1 tháng 1 của năm sau:

  • Khoản bổ sung tối đa 15% được thêm vào số dư gốc.
  • Các loại thuế đã đăng ký quá hạn.
  • Các quyền thế chấp được nộp với số tiền của tổng số tiền quá hạn, bao gồm cả các khoản bổ sung.
  • Thành phố có thể bắt đầu quá trình bán nhà của bạn tại một cuộc bán cảnh sát trưởng.

Giảm giá & miễn trừ

Bạn có đủ điều kiện để được giảm giá?

Ngày đáo hạn nộp thuế bất động sản của bạn là ngày 31 tháng 3.

Thành phố Philadelphia cũng cung cấp một số chương trình hỗ trợ dựa trên thu nhập cho các hộ gia đình có chủ sở hữu và người cao tuổi. Các chương trình này bao gồm:

Pennsylvania cũng cung cấp một chương trình dựa trên thu nhập cho người cao niên và người lớn khuyết tật. Để biết chi tiết về tính đủ điều kiện và đơn xin, hãy truy cập trang Chương trình Giảm giá Thuế/Tiền thuê Tài sản của PA. Bạn cũng có thể gọi cho Văn phòng Quận Philadelphia của Khối thịnh vượng chung theo số (215) 560-2056. Quý vị không cần biên lai thuế bất động sản đã nộp cho Thành phố để nộp đơn xin Giảm Thuế Tài Sản của Khối Thịnh Vượng Chung.


Bạn có thể được miễn nộp thuế không?

Thành phố cung cấp một số chương trình giảm và miễn thuế cho Thuế Bất động sản. Các chương trình này bao gồm:

  • Miễn trừ Homestead cho tất cả các chủ nhà ở Philadelphia hoàn thành đơn xin. Chương trình này giảm phần chịu thuế trong đánh giá tài sản của bạn xuống 80,000 đô la có hiệu lực cho các hóa đơn Thuế Bất động sản năm 2023 và các năm trong tương lai. Khoản miễn thuế cho năm tính thuế 2020 đến năm tính thuế 2022 là 45,000 đô la.
  • Giảm thuế tài sản cho cả dự án dân cư và thương mại. Giảm giá khuyến khích xây dựng mới hoặc phục hồi tài sản bằng cách làm cho chúng có giá cả phải chăng hơn.
  • Miễn thuế phi lợi nhuận cho các tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện.
  • Điều chỉnh tổn thất thảm khốc cho những người có tài sản bị hư hại do hỏa hoạn hoặc thiên tai khác. Để đủ điều kiện là thảm họa, thiệt hại phải dẫn đến giảm giá trị tài sản từ 50% trở lên.

Khối thịnh vượng chung Pennsylvania cũng cung cấp Miễn thuế bất động sản dành cho cựu chiến binh khuyết tật, cho phép nhà của cựu chiến binh được miễn thuế bất động sản nếu cựu chiến binh bị khuyết tật liên quan đến dịch vụ.

Làm thế nào để trả tiền

Thanh toán trực tuyến

Thanh toán trực tuyến thông qua Trung tâm Thuế Philadelphia bằng cách nhập địa chỉ thực của bạn hoặc số Văn phòng Đánh giá Tài sản (OPA). Bạn có thể kiểm tra số dư thuế của mình và thanh toán thông qua liên kết “Tìm kiếm tài sản” trên trang chủ của Trung tâm Thuế, trong bảng “Tài sản”.

Thanh toán qua thư

Thanh toán qua thư bằng séc hoặc lệnh chuyển tiền. Hãy chắc chắn đính kèm chứng từ thanh toán vào hóa đơn của bạn và viết loại thuế và số tài khoản trên séc của bạn. Chứng từ thanh toán có thể được in từ Trung tâm Thuế Philadelphia.

Thanh toán qua đường bưu điện với phiếu giảm giá đến:

Bộ Doanh thu Philadelphia
PO Box 8409 Philadelphia, PA 19101-8409

Thanh toán qua điện thoại

Thanh toán qua điện thoại bằng cách gọi (877) 309-3710. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào với hệ thống điện thoại, hãy gọi dịch vụ khách hàng theo số (800) 487-4567.

Trả tiền trực tiếp

Thanh toán trực tiếp bằng séc hoặc lệnh chuyển tiền tại một trong ba trung tâm thanh toán được ủy quyền của chúng tôi. Truy cập trang web của Bộ Doanh thu để kiểm tra địa điểm và giờ làm việc của trung tâm thanh toán.

Mã số thuế

60
Lên trên