Chuyển đến nội dung chính

Bất động sản, lô đất & nhà ở

Được điều chỉnh thuế bất động sản sau khi mất mát thảm khốc

Tổng quan về dịch vụ

Nếu tài sản của bạn bị hư hại do hỏa hoạn hoặc thiên tai khác, bạn có thể đủ điều kiện để được thẩm định tài sản giảm bớt. Việc giảm đánh giá, lượng định, đánh giá sẽ dẫn đến một khoản tín dụng cho năm tính thuế tiếp theo. Để đủ điều kiện, thiệt hại phải làm giảm giá trị tài sản từ 50% trở lên.

Để xác định giá trị mới của bất động sản, Văn phòng Đánh giá Tài sản (OPA):

  1. Nhân giá trị được đánh giá trước đó của tài sản với tỷ lệ phần trăm của năm tính thuế trước khi mất mát thảm khốc.
  2. Nhân giá trị của tài sản sau khi mất với tỷ lệ phần trăm của năm tính thuế còn lại.
  3. Thêm hai con số này để có được giá trị thị trường mới.

Làm thế nào

Hoàn thành đơn xin mất mát thảm khốc và gửi cho OPA qua thư.

Văn phòng Đánh giá Tài sản Trung tâm
Curtis
601 Walnut St., Suite 300 W.
Philadelphia, PA 19106

Bạn phải nộp đơn xin của bạn trong một trong hai khoảng thời gian (tùy theo thời gian nào dài hơn):

  • Trong năm tài chính của sự mất mát thảm khốc (ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6).
  • Trong vòng sáu tháng kể từ ngày mất mát thảm khốc.
Đầu trang