Chuyển đến nội dung chính

Bất động sản, lô đất & nhà ở

Nộp đơn xin trợ cấp để xóa tiêu đề nhà của bạn

Quỹ Tangled Title (TTF) là một chương trình tài trợ được tài trợ bởi Bộ phận Phát triển Nhà ở và Cộng đồng. Nó cung cấp hỗ trợ cho những người có thu nhập thấp đủ điều kiện có tên không có trong chứng thư của ngôi nhà mà họ đang sống.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Quỹ tiêu đề rối.

Đầu trang