Chuyển đến nội dung chính

Bất động sản, lô đất & nhà ở

Nhận trợ giúp làm cho ngôi nhà của bạn có thể truy cập được

Chương trình Sửa đổi Thích ứng (AMP) được tài trợ bởi Bộ phận Phát triển Nhà ở và Cộng đồng (DHCD). Thông qua AMP, một tài sản đủ điều kiện có thể nhận được các cải tiến giúp những người khuyết tật thể chất vĩnh viễn có thể truy cập được.

Yêu cầu

Để đủ điều kiện tham gia Chương trình Sửa đổi Thích ứng, bạn phải đáp ứng các yêu cầu thu nhập nhất định. Xem các hướng dẫn thu nhập hiện tại.

Làm thế nào

Truy cập trang web của Chương trình Sửa đổi Thích ứng để:

  • Tìm hiểu về tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện của chương trình.
  • Tìm hướng dẫn đơn xin.
  • Áp dụng cho chương trình.
Lên trên