Chuyển đến nội dung chính

Bất động sản, lô đất & nhà ở

Ghi danh vào chương trình hoãn thuế bất động sản

Nếu thuế bất động sản của bạn tăng hơn 15% so với năm trước, bạn có thể trả số tiền vượt quá vào một ngày sau đó (hoãn thanh toán). Nếu đủ điều kiện, bạn có thể hoãn thanh toán cho đến khi tài sản được chuyển nhượng hoặc bán. Thành phố sẽ tính lãi suất tối thiểu hàng năm ít nhất là 2% và số tiền trả chậm cũng sẽ phải chịu quyền thế chấp.

Nguyên tắc về tính đủ điều kiện

Tính đủ điều kiện dựa trên thu nhập và quy mô hộ gia đình hàng năm. Có bốn cấp độ, hoặc cấp độ, đủ điều kiện. Thu nhập của bạn càng cao, Thuế Bất động sản của bạn càng cao để bạn đủ điều kiện để hoãn lại. Dưới đây là bốn ví dụ về một hộ gia đình 4 người.

Bậc 1: Thu nhập hộ gia đình hàng năm là $73,751 trở lên. Thuế bất động sản phải lớn hơn 25% thu nhập. (Ví dụ: thu nhập 80.000 đô la x 0,25 = 20.000 đô la. Thuế bất động sản phải trên 20.000 đô la một năm để đủ điều kiện.)

Bậc 2: Thu nhập hộ gia đình hàng năm là $52,701-$73,750. Thuế bất động sản phải lớn hơn 12% thu nhập. (Ví dụ: thu nhập 60.000 đô la x 0,12 = 7.200 đô la. Thuế bất động sản phải trên 7.200 đô la một năm để đủ điều kiện.)

Bậc 3: Thu nhập hộ gia đình hàng năm là $31,601-$52,700. Thuế bất động sản phải lớn hơn 8% thu nhập. (Ví dụ: thu nhập 50.000 đô la x 0,08 = 4.000 đô la. Thuế bất động sản phải trên 4.000 đô la một năm để đủ điều kiện.)

Bậc 4: Thu nhập hộ gia đình hàng năm là $31,600 hoặc ít hơn. Thuế bất động sản phải lớn hơn 5% thu nhập. (Ví dụ: thu nhập 20.000 đô la x 0,05 = 1.000 đô la. Thuế bất động sản phải trên 1.000 đô la một năm để đủ điều kiện.)

Thu nhập hàng năm
Quy mô hộ gia đình Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4
1 $51,651 trở lên $36,901 - $51,650 $22,151 - $36,900 $22,150 hoặc ít hơn
2 $59,001 trở lên $42,201 - $59,000 $25,301 - $42,200 $25,300 hoặc ít hơn
3 $66,401 trở lên $47,451 - 66,400 $28,451 - 47,450 $28,450 hoặc ít hơn
4 $73,751 trở lên $52,701 - $73,750 $31,601 - $52,700 $31,600 hoặc ít hơn
5 $79.651 trở lên $56,951 - $79,650 $34,151 - $56,950 $34,150 hoặc ít hơn
6 $85.551 trở lên $61,151 - $85,550 $36,701 - $61,150 $36,700 hoặc ít hơn
7 $91,451 trở lên $65,351 - $91,450 $39,201 - $65,350 $39,200 hoặc ít hơn
8 $97.351 trở lên $69,601 - $97,350 $41,751 - $69,600 $41,750 hoặc ít hơn
Trách nhiệm thuế bất động sản phải là Thuế bất động sản lớn hơn 25% thu nhập hộ gia đình hàng năm Thuế bất động sản lớn hơn 12% thu nhập hộ gia đình hàng năm - xem ví dụ 2 Thuế bất động sản lớn hơn 8% thu nhập hộ gia đình hàng năm Thuế bất động sản lớn hơn 5% thu nhập hộ gia đình hàng năm

Yêu cầu bổ sung

  • Người nộp đơn phải sử dụng tài sản làm nơi cư trú chính của họ.
  • Tất cả các loại thuế bất động sản đối với tài sản phải được cập nhật hoặc theo thỏa thuận thanh toán.
Đầu trang