Chuyển đến nội dung chính

Thông báo chương trình hoãn thuế bất động sản

Chương trình hoãn thuế bất động sản giúp chủ sở hữu tài sản hoãn thanh toán Thuế bất động sản của họ khi số tiền họ nợ tăng hơn 15% so với năm trước.

Tính đủ điều kiện dựa trên thu nhập hộ gia đình hàng năm. Các yêu cầu khác bao gồm sử dụng tài sản làm nơi cư trú chính của chủ sở hữu.

Chủ sở hữu bất động sản có thể sử dụng tờ rơi dưới đây để tìm hiểu thêm về tính đủ điều kiện, hướng dẫn và thời hạn nộp đơn.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Tờ rơi thông báo hoãn thuế bất động sản 2018 PDF Tờ rơi thông tin về lợi ích, hướng dẫn và thời hạn nộp đơn cho chương trình hoãn thuế bất động sản năm 2018. Ngày 11 tháng 1 năm 2018
Tờ rơi thông báo hoãn thuế bất động sản 2018 (español) PDF Folleto informativo sobre los beneficios, las pautas, y la fecha límite para el programa de aplazamiento de pagos del impuesto sobre bienes inmuebles en 2018. Ngày 11 tháng 1 năm 2018
Đầu trang