Chuyển đến nội dung chính

Đơn xin điều chỉnh thuế bất động sản thua lỗ thảm khốc

Các cấu trúc đã bị hư hại do hỏa hoạn hoặc thiên tai khác có thể đủ điều kiện để được thẩm định, lượng định, đánh giá tài sản giảm. Thiệt hại phải làm giảm giá trị của tài sản từ 50% trở lên.

Sử dụng mẫu sau để nộp đơn xin điều chỉnh thuế bất động sản sau khi mất mát thảm khốc.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đơn xin điều chỉnh thuế bất động sản thua lỗ thảm khốc PDF Sử dụng mẫu này để nộp đơn xin điều chỉnh thuế bất động sản sau một tổn thất thảm khốc. Tháng Một 7, 2020
Đầu trang