Chuyển đến nội dung chính

Thanh toán, hỗ trợ và thuế

Kháng cáo một thẩm định, lượng định, đánh giá

Nếu tài sản của bạn đã được đánh giá và bạn tin rằng giá trị được đánh giá là không chính xác, bạn có thể nộp đơn kháng cáo.

Kháng cáo đánh giá phải chứng minh ít nhất một trong những điều sau đây:

  • Giá trị thị trường ước tính của tài sản của bạn quá cao hoặc quá thấp.
  • Giá trị thị trường ước tính của tài sản của bạn không đồng nhất với các tài sản xung quanh tương tự.
  • Các đặc điểm của tài sản của bạn ảnh hưởng đến giá trị của nó là không chính xác đáng kể.

Để tìm hiểu thêm về thách thức thẩm định, lượng định, đánh giá, hãy xem:

Lên trên