Chuyển đến nội dung chính

Các khoản thanh toán, hỗ trợ và thuế

Nguồn Tín Thuế Trẻ Em (CTC)

Tín Thuế Trẻ Em liên bang cung cấp cho cha mẹ và người giám hộ tối đa $2,000 cho mỗi người phụ thuộc đủ điều kiện để giúp đỡ gia đình của họ. Bạn có thể yêu cầu tín dụng ngay cả khi bạn không làm việc vào năm 2023, kiếm được bất kỳ thu nhập nào và không nợ bất kỳ khoản thuế nào.

Hầu như tất cả cha mẹ hoặc người giám hộ đều đủ điều kiện

Quý vị có thể đủ điều kiện nhận toàn bộ số tiền Tín Thuế Trẻ Em 2023 cho mỗi người phụ thuộc đáp ứng tất cả các yếu tố đủ điều kiện. Thu nhập hàng năm của quý vị không được nhiều hơn $200,000, hoặc $400,000 nếu quý vị đang khai thuế chung.

Để trở thành con đủ điều kiện cho niên thuế 2023, người phụ thuộc của quý vị thường phải:

  • Dưới 17 tuổi vào cuối năm (2023).
  • Hãy là con trai, con gái, con riêng, con nuôi đủ điều kiện, anh trai, chị gái, anh kế, chị kế, anh cùng cha khác mẹ, chị cùng cha khác mẹ hoặc hậu duệ của một trong những người này (ví dụ: cháu, cháu gái hoặc cháu trai).
  • Cung cấp không quá một nửa hỗ trợ tài chính của chính họ trong năm.
  • Đã sống với bạn hơn nửa năm.
  • Được tuyên bố chính xác là người phụ thuộc của bạn trên tờ khai thuế năm 2022 của bạn.
  • Không nộp tờ khai chung với vợ/chồng của họ cho năm tính thuế hoặc nộp nó chỉ để yêu cầu hoàn thuế thu nhập đã khấu trừ hoặc thuế ước tính đã trả.
  • Đã là công dân Hoa Kỳ, công dân Hoa Kỳ hoặc cư dân Hoa Kỳ.

Cha mẹ và người giám hộ có thu nhập cao hơn có thể đủ điều kiện để yêu cầu một phần tín dụng.

Nó sẽ không ảnh hưởng đến các lợi ích khác của bạn

Vì ưu đãi này không được tính là thu nhập, việc nhận Tín Thuế Trẻ Em (CTC) sẽ không ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện hoặc tham gia của quý vị vào các chương trình như SNAP, Medicaid hoặc hầu hết các phúc lợi khác.

Kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện không

Bạn có thể sử dụng công cụ này để xem bạn có đủ điều kiện hay không.

Tín Thuế Trẻ Em Đại Dịch

Theo Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ năm 2021, chính phủ liên bang đã gửi cho người đóng thuế các khoản thanh toán bổ sung cho mỗi trẻ vị thành niên đủ điều kiện. Các quỹ này đã không được gia hạn. Điều này có nghĩa là người đóng thuế có thể sẽ nhận được khoản hoàn thuế nhỏ hơn đáng kể so với năm tính thuế trước đó.

Tuy nhiên, quý vị vẫn có thể yêu cầu Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em cho niên thuế 2021 nếu quý vị chưa làm như vậy.

File miễn phí

Yêu cầu CTC của bạn miễn phí bằng cách nộp tờ khai thuế liên bang của bạn trực tuyến. Bắt đầu tại myfree taxes.com.

Biểu mẫu & hướng dẫn

Đầu trang