Chuyển đến nội dung chính

Các khoản thanh toán, hỗ trợ và thuế

Thuế thu nhập và thu nhập kinh doanh (BIRT)

Ngày đến hạn
Tháng Tư
15 th
cho lợi nhuận kinh doanh của năm trước
Thuế suất

1.415 cối xay

trên tổng doanh thu và 5,81% trên thu nhập ròng chịu thuế


Để hoàn tất các tờ khai và thanh toán trực tuyến cho khoản thuế này, hãy sử dụng Trung tâm Thuế Philadelphia. Để được trợ giúp để bắt đầu, hãy xem hướng dẫn về trung tâm thuế của chúng tôi. Quý vị cũng có thể tiếp tục nộp tờ khai giấy cho khoản thuế này.

Nhận tài khoản hoặc thanh toán ngay

Ai trả thuế

Mọi cá nhân, công ty hợp danh, hiệp hội, công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) và công ty tham gia vào một doanh nghiệp, nghề nghiệp hoặc hoạt động khác vì lợi nhuận trong Thành phố Philadelphia phải khai thuế Thu nhập & Biên lai Kinh doanh (BIRT). Điều này bao gồm:

 • Những người tham gia vào hoạt động cho thuê bất động sản thương mại hoặc nhà ở.
 • Bất động sản, quỹ tín thác hoặc tổ chức phi lợi nhuận tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động vì lợi nhuận nào trong Philadelphia.
 • Những người duy trì Giấy phép Hoạt động Thương mại (CAL) nhưng không tích cực tham gia vào kinh doanh.

Trong tất cả các tình huống được mô tả ở trên, bạn phải nộp tờ khai BIRT cho dù bạn có kiếm được lợi nhuận hay không.

Nếu bạn có CAL đang hoạt động nhưng không tích cực tham gia kinh doanh, bạn phải điền tờ khai BIRT và nói với Thành phố rằng không có hoạt động kinh doanh nào xảy ra. Nếu quý vị không khai thuế, quý vị sẽ nhận được thông báo không khai thuế và chi phí tòa án có thể được áp dụng.

BIRT có thể được nộp và thanh toán trực tuyến. Bắt đầu với các khoản thanh toán đến hạn vào tháng 4 năm 2018 cho Năm Thuế 2017, người đóng thuế nợ $5,000 trở lên cho BIRT được yêu cầu phải trả các khoản thuế đó bằng điện tử.

Nếu quý vị phải sửa đổi tờ khai BIRT, hãy hoàn thành tờ khai thuế mới với (các) số tiền được cập nhật. Đặt dấu “X” vào ô cho biết biểu mẫu là tờ khai sửa đổi.

Để được hướng dẫn về cách xử lý một số điều khoản thuế liên bang nhất định cho mục đích thuế cá nhân và doanh nghiệp Philadelphia, vui lòng truy cập trang web Hướng dẫn về luật thuế liên bang của chúng tôi.

Không có nghĩa vụ thuế

Các doanh nghiệp có tổng thu nhập chịu thuế $100,000 tại Philadelphia trở xuống không bắt buộc phải nộp tờ khai Thuế Thu nhập & Biên lai Kinh doanh (BIRT). (Xem hướng dẫn BIRT). Thay vào đó, chúng tôi khuyên bạn nên nộp biểu mẫu Không Trách nhiệm Thuế (NTL) một trang bằng tài khoản BIRT của bạn trên Trung tâm Thuế Philadelphia. Quá trình này rất dễ dàng. Bạn nên nộp NTL cho mỗi năm mà doanh nghiệp của bạn không có trách nhiệm pháp lý BIRT.

Để nộp NTL trên Trung tâm Thuế Philadelphia:

 1. Đăng nhập vào hồ sơ Trung tâm Thuế Philadelphia của bạn tại ta x-services.phila.gov
 2. Tìm tài khoản BIRT của bạn và chọn “Nộp, xem hoặc sửa đổi tờ khai.”
 3. Chọn “File now” trên màn hình “Returns”
 4. Xem xét cẩn thận thông tin thuế của bạn và nhấn “Tiếp theo”.
 5. Trên màn hình “Nghĩa vụ thuế”, nhập số tiền trách nhiệm pháp lý của bạn và nhấn “Tiếp theo”. Nếu số tiền trách nhiệm pháp lý của quý vị ít hơn $100,000, quý vị sẽ được nhắc nộp Không Trách Nhiệm Thuế thay thế. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình.

Nếu quý vị muốn nộp biểu mẫu Không có Trách nhiệm Thuế, vui lòng gửi mẫu đơn đã điền của quý vị qua đường bưu điện tới:


Bộ Doanh thu Thành phố Philadelphia
PO Box 1660
Philadelphia, PA 19105-1660

Lưu ý: Nếu bạn có kế hoạch chuyển tiếp các khoản lỗ hoạt động ròng, chúng tôi khuyên bạn nên nộp tờ khai BIRT hoàn chỉnh để giúp bạn theo dõi tổn thất hoạt động ròng của mình. Các khoản lỗ hoạt động ròng phát sinh trong các năm tính thuế 2022 và sau đó có thể được tính đến 20 năm. Các khoản lỗ hoạt động ròng phát sinh trong các năm tính thuế trước năm 2022 chỉ có thể được chuyển tiếp ba năm.

Ngày quan trọng

BIRT phải được nộp và thanh toán trước ngày 15 tháng 4 hàng năm, cho hoạt động kinh doanh từ năm dương lịch trước đó. Quý vị cũng có thể phải trả thuế ước tính cho năm tiếp theo, tùy thuộc vào thời điểm quý vị bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Philadelphia:

 • Khi quý vị khai thuế BIRT năm đầu tiên sau khi bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Philadelphia, quý vị không cần phải trả thuế ước tính cho năm tiếp theo.
 • Khi quý vị khai thuế BIRT năm thứ hai, quý vị phải trả thuế ước tính cho năm tiếp theo, bằng 100% số thuế thực tế của quý vị so với năm trước. Chỉ đối với lần nộp thứ hai này, quý vị có thể trả khoản thuế ước tính này theo từng đợt hàng quý đến hạn vào ngày 15 tháng 4, ngày 15 tháng 6, ngày 15 tháng 9 và ngày 15 tháng 1.
 • Tất cả các năm tiếp theo, bạn phải trả thuế ước tính đầy đủ không muộn hơn ngày 15 tháng 4.

Gia hạn nộp đơn

Bạn cần thêm thời gian để chuẩn bị và nộp tờ khai Thuế Thu nhập và Biên lai Kinh doanh Philadelphia (BIRT) của bạn? Chúng tôi sẽ tự động cấp cho bạn gia hạn thời gian nộp lên đến 60 ngày kể từ ngày đáo hạn tháng Tư hoặc ngày đáo hạn ban đầu của tờ khai BIRT. Khi thời gian gia hạn 60 ngày ban đầu này kết thúc, chúng tôi có thể cấp cho bạn một thời gian gia hạn bổ sung nếu Sở Thuế vụ (IRS) cho phép bạn gia hạn thời gian nộp tờ khai liên bang. Trên thực tế, chúng tôi sẽ cấp cho bạn một gia hạn phù hợp để nộp tờ khai BIRT cho đến ngày chấm dứt thời gian gia hạn liên bang.

Nếu được cấp thời gian gia hạn để nộp tờ khai BIRT của quý vị, thì thời hạn đó không được vượt quá ngày kết thúc của thời hạn gia hạn liên bang lên đến sáu tháng kể từ ngày đáo hạn khai thuế IRS ban đầu.

Không có mẫu gia hạn nộp đơn cụ thể cho BIRT của Philadelphia. Nộp chứng từ thanh toán gia hạn bằng giấy hoặc trực tuyến phục vụ các chức năng kép là nộp tờ khai gia hạn và thực hiện thanh toán gia hạn.

Xin hiểu rằng việc gia hạn thời gian khai thuế không cho phép bạn gia hạn thời gian nộp thuế. Các khoản thanh toán được thực hiện sau ngày đáo hạn ban đầu phải chịu phí lãi và tiền phạt. Xem trang lãi suất, tiền phạt và phí của chúng tôi để biết thêm thông tin về tỷ giá.

Nếu bạn có khoản thanh toán vượt mức hoặc tín dụng thuế mà bạn không muốn được hoàn lại, vui lòng liên hệ với dịch vụ người đóng thuế theo số (215) 686-6600 để yêu cầu áp dụng cho kỳ tính thuế mong muốn của bạn. Bạn cũng có thể nộp đơn xin tín dụng trực tuyến thông qua Trung tâm Thuế Philadelphia:

 1. Đăng nhập vào hồ sơ Trung tâm Thuế của bạn.
 2. Tìm bảng BIRT trong tab “Tóm tắt”. Chọn “Áp dụng cho các chương trình tín dụng” ở phía bên phải của cùng một màn hình này.
 3. Làm theo lời nhắc trên màn hình để hoàn tất quá trình.

Các nhà cung cấp triển lãm thương mại

Kể từ Năm Thuế 2022, các Nhà cung cấp Triển lãm Thương mại ở Philadelphia phải sử dụng biểu mẫu hàng năm BIRT-EZ để nộp tờ khai của họ trên Trung tâm Thuế Philadelphia. Là một nhà cung cấp triển lãm thương mại, Bộ Doanh thu cho phép sử dụng kế toán riêng để tính toán các khoản thu chịu thuế và thu nhập ròng cho các sự kiện cụ thể trong Thành phố Philadelphia. Các nhà cung cấp triển lãm thương mại có thể tính toán Báo cáo Lợi nhuận & Lỗ/Thu nhập riêng cho sự kiện cụ thể báo cáo tổng doanh thu được tạo ra và tính toán thu nhập ròng sau khi khấu trừ các chi phí thông thường, hợp lý và cần thiết liên quan đến sự kiện.

Biểu mẫu nhà cung cấp triển lãm thương mại không còn khả dụng. Nộp tờ khai thuế trực tuyến bằng cách:

 • Truy cập https://tax-services.phila.gov và chọn “Đăng ký người nộp thuế mới” trong bảng “Người nộp thuế mới” trên trang chủ.
 • Trang web hỏi bạn có phải là chuyên gia thuế đăng ký thay mặt cho khách hàng không. Nếu có, hãy chọn “Có”. Mọi người khác nên chọn “Không”.
 • Làm theo lời nhắc trên màn hình để hoàn tất đăng ký. Bước cuối cùng là tạo tên người dùng và mật khẩu.

Thuế suất, tiền phạt và phí

Nó là bao nhiêu?

Tỷ lệ hiện tại cho Thuế Thu nhập & Biên lai Kinh doanh (BIRT) là 1.415 nhà máy (1,415 đô la trên 1.000 đô la) trên tổng doanh thu và 5,99% trên thu nhập ròng chịu thuế.

BIRT dựa trên cả tổng doanh thu và thu nhập ròng. Cả hai phần phải được sửa.

Đây là một loại thuế riêng biệt với Thuế lợi nhuận ròng (NPT), vì vậy có thể phải trả cả BIRT và NPT.

Năm thuế Giá Ngày đến hạn
2023 1.415 nhà máy trên tổng doanh thu và 5,81% trên thu nhập ròng chịu thuế Tháng Tư 15 2024
2022 1.415 nhà máy trên tổng doanh thu và 5,99% trên thu nhập ròng chịu thuế 15 Tháng Tư 2023
2021 1.415 nhà máy trên tổng doanh thu và 6,20% trên thu nhập ròng chịu thuế Tháng Tư 15 2022
2020 1.415 nhà máy trên tổng doanh thu và 6,20% trên thu nhập ròng chịu thuế Tháng Tư 15 2021
2019 1.415 nhà máy trên tổng doanh thu và 6,25% trên thu nhập ròng chịu thuế Tháng Tư 15 2020
2018 1.415 nhà máy trên tổng doanh thu và 6,30% trên thu nhập ròng chịu thuế Tháng Tư 15 2019

Điều gì xảy ra nếu bạn không trả tiền đúng hạn?

Nếu bạn không thanh toán đúng hạn, tiền lãi và tiền phạt sẽ được cộng vào số tiền bạn nợ.

Để biết thêm thông tin về tỷ giá, hãy xem trang Tiền lãi, tiền phạt và phí của chúng tôi.

Không có gia hạn cho các khoản thanh toán thuế, nhưng quý vị có thể nộp đơn xin gia hạn để khai thuế.

Giấy phép hoạt động thương mại của bạn có thể bị đình chỉ hoặc thu hồi nếu bạn không trả thuế. Các doanh nghiệp vì lợi nhuận không được phép hoạt động tại Philadelphia nếu họ không có Giấy phép Hoạt động Thương mại đang hoạt động. Điều này có nghĩa là nếu bạn bị tụt hậu với các khoản thanh toán thuế của mình, chúng tôi có thể tạm dừng hoạt động kinh doanh của bạn cho đến khi tài khoản của bạn hiện tại.

Giảm giá & miễn

Bạn có đủ điều kiện để được giảm giá?

Miễn trừ

Kể từ năm tính thuế 2016, đã có sự miễn trừ 100.000 đô la đầu tiên trong tổng doanh thu và một phần tương ứng của thu nhập ròng từ Thuế Thu nhập và Biên lai Kinh doanh.

Tín thuế

Một số khoản tín dụng thuế làm giảm số tiền BIRT nợ Thành phố. Bất kể doanh nghiệp của bạn có đủ điều kiện để được giảm hay miễn trừ hay không, bạn vẫn được yêu cầu nộp tờ khai BIRT.

Tín thuế có thể được áp dụng đối với BIRT bao gồm:

 • Khởi đầu nhảy bền vững
 • Tín dụng thuế đồ uống lành mạnh
 • Tín dụng phát triển cộng đồng
 • Tín dụng thuế kinh doanh đau khổ
 • Tín dụng thuế mái nhà xanh
 • Tín dụng thuế tạo việc làm
 • Vùng Cơ hội Keystone (KOZ)
 • Tín dụng thuế lợi ích sức khỏe cho bạn đời và chăm sóc người chuyển giới
 • Chương trình Việc làm Tái nhập cảnh Philadelphia (PREP)
 • Tín dụng thuế doanh nghiệp bền vững
 • Tín dụng thuế việc làm của cựu chiến binh

Truy cập phần Tín Thuế của trang web này để tìm tính đủ điều kiện cụ thể và các yêu cầu nộp đơn.

Sự hiện diện ở Philadelphia

Sự hiện diện kinh tế (cho năm tính thuế 2019 đến ngày nay)

Mục 103 của các quy định BIRT đã được sửa đổi để phản ánh phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ trong trường hợp Nam Dakota kiện Wayfair, Inc.

Một doanh nghiệp được coi là có mối quan hệ ở Philadelphia và phải tuân theo BIRT nếu doanh nghiệp đó đã tạo ra ít nhất 100.000 đô la tại Philadelphia tổng doanh thu trong khoảng thời gian mười hai (12) tháng bất kỳ kết thúc trong năm hiện tại.

Luật công 86-272 tiếp tục áp dụng cho thuế thu nhập ròng.

Sự hiện diện tích cực (có hiệu lực thông qua năm tính thuế 2018)

Mục 103 của quy định BIRT bao gồm định nghĩa về “kinh doanh” ở Philadelphia. Nếu doanh nghiệp của bạn đáp ứng các tiêu chí quy định nhất định, nó có thể đủ điều kiện để được đối xử “hiện diện tích cực” (tức là chỉ thuế đối với tổng doanh thu).


Bạn có thể được miễn nộp thuế không?

Miễn trừ đầy đủ chỉ có sẵn cho một số tổ chức nhất định. Nói chung, các tổ chức được miễn nộp và thanh toán BIRT là:

 • Các tổ chức phi lợi nhuận và tôn giáo.
 • Các cá nhân tham gia vào một sở thích hoặc hoạt động phi lợi nhuận khác.
 • Hoạt động liên quan đến cảng
 • Các tiện ích công cộng.

Danh sách trên không đầy đủ và các loại trừ dựa trên sự kiện và hoàn cảnh của từng doanh nghiệp. Xem lại các quy định BIRT của Bộ luật và Doanh thu của Thành phố để đảm bảo bạn đủ điều kiện được miễn trừ.

Các doanh nghiệp trong hai năm đầu hoạt động có thể được miễn thanh toán BIRT thông qua chương trình Jump Start Philly. Các doanh nghiệp trong ba năm đầu hoạt động có thể được miễn thanh toán BIRT thông qua chương trình Khởi đầu Bền vững.

Làm thế nào để trả tiền

Nộp và thanh toán trực tuyến

Quý vị có thể nộp tờ khai BIRT và thanh toán qua Trung Tâm Thuế Philadelphia. Người đóng thuế nợ $5,000 trở lên cho Thuế Thu nhập và Biên lai Kinh doanh đã được yêu cầu trả các khoản thuế đó bằng điện tử kể từ năm thuế 2017.

Nộp tờ khai qua đường bưu điện

Gửi thư trả lại của bạn đến:

Bộ Doanh thu Philadelphia
PO Box 1660 Philadelphia
, PA 19105-1660

Thanh toán qua thư

Gửi tất cả các khoản thanh toán bằng phiếu thanh toán đến:

Bộ Doanh thu Philadelphia
PO Box 1393 Philadelphia
, PA 19105-1393

Yêu cầu hoàn lại tiền qua đường bưu điện

Gửi yêu cầu trả lại và hoàn tiền của bạn qua đường bưu điện tới:

Bộ Doanh thu Philadelphia
PO Box 1137 Philadelphia
, PA 19105-1137

Mã số thuế

24
Đầu trang