Chuyển đến nội dung chính

Thanh toán, hỗ trợ và thuế

Nguồn Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC)

Bạn có kiếm được ít hơn 53.057 đô la (nếu độc thân), hoặc 59.187 đô la (nếu đã kết hôn) từ một công việc vào năm 2022? Bạn có thể nhận lại tới $6,935 trong số đó.

Nếu quý vị từ 25 đến 65 tuổi, hoặc có con đủ điều kiện, quý vị có thể đủ điều kiện nhận Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC) của liên bang. EITC trị giá lên đến $6,935 cho mỗi tờ khai thuế thu nhập cho các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp đến trung bình đủ điều kiện.

Tuy nhiên, bốn trong số năm người có thể nhận được tiền hoàn lại đã không áp dụng vào năm ngoái. Điều đó có nghĩa là gần 111 triệu đô la đã được để lại trên bàn. Rất đáng để đăng ký - khoản hoàn trả trung bình là khoảng 2.200 đô la. Đây không phải là chương trình của Thành phố Philadelphia, nhưng vì nó cung cấp tiền hoàn lại cho rất nhiều người dân Philadelphia, Thành phố đang giúp nâng cao nhận thức về EITC.

Dành cho người lao động

Để yêu cầu EITC của quý vị, quý vị phải nộp tờ khai thuế liên bang, thường là Mẫu 1040 Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hoa Kỳ (Form 1040 US Individual Income Tax Return).

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận EITC, quý vị có thể được trợ giúp để nộp thuế liên bang miễn phí. Để biết thêm thông tin về các dịch vụ khai thuế miễn phí, hãy truy cập www.my freetaxes.com.

Điều kiện hội đủ điều kiện thu nhập EITC 2022 (đối với các khoản thuế đến hạn vào tháng 4 năm 2023)
Trẻ em hoặc người thân được yêu cầu bồi thường Nộp đơn với tư cách là người độc thân, Chủ hộ hoặc Góa phụ Nộp hồ sơ như đã kết hôn Nộp chung Lợi ích tối đa
Zero $16,480 $22,610 $560
Một $43,492 $49,622 $3,733
Hai $49,399 $55,529 $6,164
Ba hoặc nhiều hơn $53,057 $59,187 $6,935

Dành cho các nhóm cộng đồng

Thành Phố cung cấp các dịch vụ tiếp cận cộng đồng để giúp người đóng thuế nhận được các khoản tín thuế, chiết khấu và hỗ trợ mà họ đủ điều kiện nhận được.

Để yêu cầu tài liệu EITC hoặc nhờ đại diện Doanh thu phát biểu tại cuộc họp cộng đồng tiếp theo của bạn, hãy gửi email tới Vicki.Riley@phila.gov.

Dành cho nhà tuyển dụng

Người sử dụng lao động Philadelphia phải cung cấp cho tất cả nhân viên và người lao động không biên chế thông báo EITC của Thành phố Philadelphia. Người sử dụng lao động thường cung cấp thông báo cùng lúc khi họ phát hành các mẫu đơn W-2 hoặc có thể so sánh của nhân viên.

Lên trên