Chuyển đến nội dung chính

Thanh toán, hỗ trợ và thuế

Thuế quảng cáo ngoài trời

Ngày đến hạn
15 th
của mỗi tháng, cho hoạt động của tháng trước
Thuế suất
7%

của giá mua


Chúng tôi không còn chấp nhận tờ khai giấy cho khoản thuế này. Quý vị phải hoàn tất các tờ khai và thanh toán trực tuyến cho khoản thuế này trên Trung Tâm Thuế Philadelphia. Để được trợ giúp để bắt đầu, hãy xem hướng dẫn về trung tâm thuế của chúng tôi.

Nhận tài khoản hoặc thanh toán ngay

Ai trả thuế

Thuế Quảng cáo Ngoài trời áp dụng cho giá thuê hoặc mua không gian được sử dụng cho các bảng hiệu quảng cáo ngoài trời trên bất kỳ tòa nhà, bưu kiện, cấu trúc hỗ trợ biển báo hoặc quầy báo nào ở Philadelphia.

Người thuê hoặc người mua không gian quảng cáo trả thuế trên giá trả cho công ty biển hiệu quảng cáo ngoài trời. Công ty biển hiệu quảng cáo ngoài trời phải thu thuế từ người thuê hoặc người mua tại thời điểm giao dịch. Công ty sau đó nộp tờ khai thuế và gửi thuế cho Thành phố.

Ngày quan trọng

Thuế Quảng cáo Ngoài trời phải được nộp và thanh toán vào hoặc trước ngày 15 mỗi tháng cho hoạt động của tháng trước. Bạn có thể tìm thấy ngày đáo hạn hàng tháng chính xác trên lịch trình ngày đến hạn thuế linh tinh.

Thuế suất, tiền phạt và phí

Nó là bao nhiêu?

Thuế quảng cáo ngoài trời được áp dụng với tỷ lệ 7% giá thuê hoặc mua.


Điều gì xảy ra nếu bạn không trả tiền đúng hạn?

Nếu bạn không thanh toán đúng hạn, tiền lãi và tiền phạt sẽ được cộng vào số tiền bạn nợ.

Để biết thêm thông tin về tỷ giá, hãy xem trang Tiền lãi, tiền phạt và phí của chúng tôi.

Giảm giá & miễn trừ

Bạn có đủ điều kiện để được giảm giá?

Không có giảm giá cho Thuế Quảng cáo Ngoài trời.


Bạn có thể được miễn nộp thuế không?

Một số hình thức quảng cáo nằm ngoài định nghĩa của “dấu hiệu quảng cáo ngoài trời”, theo định nghĩa của Bộ luật Philadelphia Chương 19-3400. Những điều sau đây không phải chịu Thuế quảng cáo ngoài trời:

  • Quảng cáo hiển thị trên một chiếc xe cơ giới, nếu chiếc xe hiện đã đăng ký và đang hoạt động
  • Quảng cáo hiển thị trên người đi bộ
  • Các vấn đề quảng cáo phụ kiện được hiển thị trên sạp báo
  • Thông tin theo yêu cầu của pháp luật hoặc pháp lệnh được đặt trên các cấu trúc
  • Thông báo cho công chúng rằng một tài sản được bán hoặc cho thuê
  • Các dấu hiệu được sở hữu và tài trợ bởi một cộng đồng, công dân hoặc tổ chức từ thiện
  • Dấu hiệu xác định một công ty thực hiện xây dựng tại chỗ
  • Nghệ thuật công cộng tại chỗ

Cách thanh toán

Nộp và thanh toán trực tuyến

Bạn phải nộp và thanh toán Thuế Quảng cáo Ngoài trời bằng điện tử trên Trung tâm Thuế Philadelphia. Chúng tôi không còn chấp nhận phiếu giảm giá hoặc séc qua đường bưu điện.

Bây giờ bạn phải nộp tờ khai hàng tháng ngắn hạn cho khoản thuế này trong tương lai.

Bạn có thể trả thuế này trực tuyến mà không cần tạo tên người dùng và mật khẩu. Tuy nhiên, bạn phải đăng nhập để nộp tờ khai Thuế Quảng cáo Ngoài trời. Nếu bạn chưa làm như vậy, bạn phải tạo tên người dùng và mật khẩu để nộp thuế này trên Trung tâm Thuế Philadelphia.

Bạn có thể chọn thanh toán và nộp tờ khai sau hoặc hoàn thành cả hai cùng một lúc trong khi đăng nhập.

Mã số thuế

76

Nội dung liên quan

Đầu trang