Chuyển đến nội dung chính

Thanh toán, hỗ trợ và thuế

Thiết lập Thỏa thuận nộp thuế bất động sản do chủ sở hữu chiếm đóng (OOPA)

Chương trình Thỏa thuận thanh toán do chủ sở hữu chiếm đóng (OOPA) cho phép chủ nhà thực hiện các khoản thanh toán hàng tháng hợp lý đối với thuế tài sản đã quá hạn. Để đủ điều kiện, bạn phải sống trong ngôi nhà mà bạn sở hữu. Nếu tên của bạn không có trong chứng thư đối với ngôi nhà bạn sống, nhưng bạn có lợi ích hợp pháp đối với tài sản, bạn cũng có thể đủ điều kiện.

Để đủ điều kiện, bạn phải trả tất cả các loại thuế tài sản mới khi đến hạn. Tuy nhiên, một số người tham gia có thể đưa thuế tài sản mới vào thỏa thuận hiện tại của họ. Một số cư dân có thu nhập thấp và cao cấp đủ điều kiện nhận OOPA với khoản thanh toán hàng tháng tối thiểu 0 đô la.

Bạn không cần phải thanh toán xuống để đăng ký OOPA.

Một quỹ tín thác đôi khi có thể đủ điều kiện cho OOPA. Nhóm pháp lý của Bộ Doanh thu xem xét các đơn đăng ký OOPA do quỹ tín thác gửi và có thể yêu cầu thêm thông tin như một phần của quy trình.

Số tiền thanh toán hàng tháng

Hầu hết mọi người chọn thiết lập các khoản thanh toán hàng tháng của họ dựa trên quy mô hộ gia đình và thu nhập hàng tháng của họ. Nếu bạn thấy các khoản thanh toán hàng tháng của bạn không phải là giá cả phải chăng, bạn có thể yêu cầu xem xét lại thu nhập và chi phí cá nhân của bạn. Trong trường hợp này, khoản thanh toán hàng tháng của bạn sẽ dựa trên thu nhập ròng hàng tháng của bạn sau chi phí.

Thanh toán hàng tháng dựa trên thu nhập

Để xác định số tiền thanh toán hàng tháng tối thiểu, những người tham gia OOPA được sắp xếp thành một trong năm Cấp. Các bậc dựa trên thu nhập hộ gia đình hàng tháng và quy mô gia đình. Tùy thuộc vào Cấp bậc của bạn, bạn sẽ trả một tỷ lệ phần trăm thu nhập hàng tháng cho hóa đơn Thuế Bất động sản của bạn mỗi tháng:

Bậc 5 Bậc 4 Bậc 3 Bậc 2 Bậc 1
0% 5% 8% 10% 10%
 • Bạn có thể đủ điều kiện để được miễn phần trăm tiền lãi hoặc tiền phạt dựa trên thu nhập hộ gia đình và quy mô gia đình. Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện hay không, hãy xem bảng dưới đây.
 • Nếu bạn trả 0% hoặc 5% thu nhập hàng tháng cho hóa đơn Thuế Bất động sản của mình, thuế tài sản mới của bạn sẽ tự động được bao gồm trong thỏa thuận của bạn.
 • Nếu bạn là người tham gia Cấp 4, bạn vẫn có thể đủ điều kiện để trả $0 mỗi tháng nếu:
  • Bạn từ 65 tuổi trở lên; hoặc
  • Bạn từ 55 tuổi trở lên, và là góa phụ của một người đã qua đời sau 65 tuổi; hoặc
  • Bạn bị vô hiệu hóa vĩnh viễn; hoặc
  • Đánh giá của bạn về thu nhập và chi phí cá nhân cho thấy thu nhập ròng, hàng tháng dưới $25

Để tìm hiểu những gì bạn sẽ được yêu cầu trả, hãy tìm quy mô hộ gia đình của bạn trong bảng dưới đây. Sau đó, tìm mức thu nhập của bạn rơi vào mức nào để xem bạn sẽ được yêu cầu trả bao nhiêu mỗi tháng. Bảng này cũng cho biết nếu bạn sẽ được yêu cầu trả lãi hoặc tiền phạt.

Quy mô hộ gia đình Thu nhập hàng tháng
Bậc 5 Bậc 4 Bậc 3 Bậc 2 Bậc 1
1 $0 — $1,004 $1,005 - $2,008* $2009 - $3,346 $3,347 - $4,683 $4,684 trở lên
2 $0 - $1,150 $1,151- 2,296* $2,297 - $3,825 $3,826 - $5,350 $5,351 trở lên
3 $0 — $1,292 $1,293 — 2,583* $2,584 - $4,304 $4,305 - $6,021 $6,022 trở lên
4 $0 — $1,433 $1,434 - $2,867* $2,868- $4,779 $4,780 - $6,688 $6,689 trở lên
5 $0 — $1,550 $1,551- 3,100* $3,101 - $5,163 $5,164- $7,225 $7,226 trở lên
6 $0 — $1,667 $1,668 - $3,497* $3,498 - $5,546 $5,547 - $7,758 $7,759 trở lên
7 $0 - $1,779 $1,780- $3,945* $3,946 - $5,929 $5,930 - $8,296 $8,297 trở lên
8 $0 — $1,896 $1,897 - $4,393* $4,394 - $6,313 $6,314 - $8,829 $8,830 trở lên
9 $0 — $2,008 $2,009 - $4,842* $4,843 - $6,692 $6,693- $9,363 $9.364 trở lên
10 $0 — $2,125 $2,126 - $5,290* $5,291 - $7,075 $7,076 - $9,900 $9,901 trở lên
Bạn trả tiền 0% thu nhập hàng tháng của bạn 5% thu nhập hàng tháng của bạn - xem thêm thông tin bên dưới 8% thu nhập hàng tháng của bạn 10% thu nhập hàng tháng của bạn 10% thu nhập hàng tháng của bạn
Tiền lãi bạn phải trả 0% 0% * 50% 100% 100%
Hình phạt bạn phải trả 0% 0% * 0% 0% 100%

*Nếu bạn rơi vào Bậc 4, bạn vẫn có thể đủ điều kiện để trả 0% thu nhập hàng tháng của mình nếu:

 • Bạn từ 65 tuổi trở lên; hoặc
 • Bạn từ 55 tuổi trở lên, và là góa phụ của một người đã qua đời sau 65 tuổi; hoặc
 • Bạn bị vô hiệu hóa vĩnh viễn; hoặc
 • Đánh giá của bạn về thu nhập và chi phí cá nhân cho thấy thu nhập ròng, hàng tháng dưới 25 đô la

Ví dụ, một hộ gia đình có bốn người và thu nhập hàng tháng là 3.000 đô la, trả 8% hoặc 240 đô la mỗi tháng. Họ cũng được miễn 50% tiền lãi và tất cả các hình phạt đã tích lũy từ việc thanh toán chậm.

Thanh toán hàng tháng dựa trên đánh giá thu nhập và chi phí của bạn

Nếu bạn thấy các khoản thanh toán hàng tháng của bạn không phải là giá cả phải chăng, bạn có thể yêu cầu xem xét lại thu nhập và chi phí cá nhân của bạn. Với tùy chọn này, khoản thanh toán hàng tháng dựa trên thu nhập ròng hàng tháng của bạn sau chi phí. Thuế tài sản mới của bạn sẽ được tự động bao gồm trong thỏa thuận của bạn.

Nộp đơn xin kế hoạch trả nợ

Cách nhanh nhất và dễ nhất để nộp đơn là trực tuyến thông qua liên kết “Tìm kiếm tài sản” trên Trung tâm Thuế Philadelphia, trong bảng “Tài sản”. Bạn không cần phải tạo tên người dùng và mật khẩu để gửi đơn xin điện tử.

Bạn cũng có thể đọc và hoàn thành đơn xin Thỏa thuận Thanh toán Bất động sản do Chủ sở hữu chiếm đóng này.

Tất cả các ứng viên phải cung cấp bằng chứng về:

 • Cư trú. Hai hình thức chứng minh khác nhau được yêu cầu. Một người phải là giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ do chính phủ cấp. Một số ví dụ là bằng lái xe, hộ chiếu hoặc ID quân đội. Lựa chọn khác có thể là một trong nhiều lựa chọn, bao gồm hóa đơn tiện ích, thẻ đăng ký cử tri, hồ sơ việc làm hoặc các tài liệu khác cho thấy tên của bạn và địa chỉ tài sản của bạn. Một danh sách đầy đủ các hình thức chứng minh được chấp nhận được bao gồm trong đơn xin.
 • Thu nhập. Bản sao tờ khai thuế thu nhập, cuống phiếu lương, thư giải thưởng phúc lợi, lệnh hỗ trợ của tòa án, báo cáo thu nhập lương hưu và các tài liệu tương tự. Xem đơn xin để biết thêm chi tiết.

Ứng viên yêu cầu một trong các trạng thái dưới đây phải nộp thêm tài liệu.

 • Senior: Giấy tờ tùy thân hợp lệ của chính phủ cho thấy người nộp đơn từ 65 tuổi trở lên
 • Widow (er): Bản sao giấy chứng tử hợp lệ của vợ/chồng
 • Vô hiệu hóa vĩnh viễn: Thư trao giải SSI/SSDI/VA/Phổi đen hoặc tuyên bố của bác sĩ

Các hình thức bổ sung

Tùy thuộc vào tình huống của bạn, bạn cũng có thể cần cung cấp các hình thức bổ sung, chẳng hạn như:

 • Bổ sung tiêu đề rối. Nếu tên của bạn không có trên chứng thư của ngôi nhà của bạn, nhưng bạn tin rằng bạn có quyền sở hữu đối với ngôi nhà của mình, bạn sẽ cần phải hoàn thành phần bổ sung tiêu đề Tangled. Bạn sẽ liệt kê các lý do cho lợi ích sở hữu của bạn. Các tài liệu hợp lệ chứng minh quyền sở hữu có thể bao gồm các bản sao hồ sơ chứng thư gian lận, chứng thư có công chứng đặt quyền sở hữu dưới tên của bạn, bản sao có chứng thực với Sổ đăng ký của Wills' nêu tên bạn là quản trị viên di sản của chủ sở hữu hoặc tài liệu tương tự.
 • Chi phí bổ sung. Nếu bạn yêu cầu xem xét lại thu nhập và chi phí cá nhân của mình, bạn sẽ cần phải hoàn thành phần bổ sung Chi phí. Bạn sẽ liệt kê chi phí hàng tháng của bạn. Các tài liệu hợp lệ chứng minh chi phí có thể bao gồm biên lai thanh toán thế chấp, hóa đơn tiện ích, chi phí vận chuyển, hóa đơn y tế, thanh toán hỗ trợ trẻ em và các chi phí khác.
 • Bằng chứng về việc bổ sung khuyết tật. Chỉ điền vào mẫu đơn này nếu bạn không có bằng chứng hợp lệ nào khác về tình trạng khuyết tật vĩnh viễn. Các giấy tờ hợp lệ chứng minh tình trạng khuyết tật bao gồm thư giải thưởng Bảo hiểm An sinh Xã hội, thư giải thưởng Bảo hiểm Khuyết tật An sinh Xã hội, thư giải thưởng Người khuyết tật Hưu trí Đường sắt, Thư giải thưởng Người khuyết tật 100% của Cựu chiến binh hoặc thư giải thưởng Trợ cấp Phổi Đen.
 • Bổ sung báo cáo thu nhập $0. Nếu bạn đang yêu cầu thu nhập $0, bạn sẽ cần cung cấp một bản sao kê có chữ ký nói như vậy với đơn xin của bạn.
Đầu trang