Chuyển đến nội dung chính

Các quy định về Thỏa thuận thanh toán do chủ sở hữu chiếm đóng (OOPA)

Tài liệu quy định này đưa ra các điều khoản pháp lý cho thỏa thuận thanh toán thuế bất động sản do chủ sở hữu chiếm đóng (OOPA) của Philadelphia, bao gồm các sửa đổi, định nghĩa, quy trình nộp đơn, yêu cầu thanh toán và các hình phạt cho việc không tuân thủ. Bạn cũng có thể truy cập vào các quy định thuế bất động sản đầy đủ.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Các quy định về Thỏa thuận thanh toán do chủ sở hữu chiếm đóng (OOPA) (sửa đổi tháng 10 năm 2017) PDF Các quy định, bao gồm các sửa đổi được ban hành vào tháng 10 năm 2017, đối với thỏa thuận nộp thuế bất động sản do chủ sở hữu chiếm đóng. Tháng Hai 27, 2018
Đầu trang