Chuyển đến nội dung chính

Quy định về thuế bất động sản

Hoàn thành các quy định về Thuế Bất động sản, phải được trả bởi chủ sở hữu tài sản ở Philadelphia.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Quy định về thuế bất động sản PDF Hoàn thành các quy định về Thuế Bất động sản, được áp dụng một phần bởi Thành phố Philadelphia và một phần bởi Học khu Philadelphia. 10 Tháng Mười, 2023
Đầu trang