Chuyển đến nội dung chính

Tờ rơi hợp đồng nộp thuế bất động sản do chủ sở hữu chiếm đóng (OOPA)

Chương trình Thỏa thuận Thanh toán do Chủ sở hữu chiếm đóng (OOPA) cho phép chủ nhà thực hiện các khoản thanh toán hàng tháng hợp lý đối với thuế tài sản đã quá hạn.

Tờ rơi dưới đây chứa các yêu cầu về tính đủ điều kiện của chương trình và các thông tin quan trọng khác.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
T ờ rơi Thỏa thuận thanh toán do chủ sở hữu chiếm đóng (OOPA) (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha) PDF Tờ rơi thông tin về chương trình Thỏa thuận thanh toán do chủ sở hữu chiếm đóng (OOPA). Tài liệu này chứa các yêu cầu về tính đủ điều kiện. Một phiên bản tiếng Tây Ban Nha ở trang 2. 6 Tháng Sáu, 2023
T ờ rơi hợp đồng thanh toán do chủ sở hữu chiếm đóng (OOPA) (Tiếng Việt) PDF Tờ rơi thông tin về chương trình Thỏa thuận thanh toán do chủ sở hữu chiếm đóng (OOPA). Tài liệu này chứa các yêu cầu về tính đủ điều kiện. 6 Tháng Sáu, 2023
T ờ rơi Thỏa thuận thanh toán do chủ sở hữu chiếm đóng (OOPA) (Haiti) PDF Tờ rơi thông tin về chương trình Thỏa thuận thanh toán do chủ sở hữu chiếm đóng (OOPA). Tài liệu này chứa các yêu cầu về tính đủ điều kiện. 6 Tháng Sáu, 2023
Lên trên