Chuyển đến nội dung chính

Thanh toán, hỗ trợ và thuế

Các nguồn tín dụng thuế thu nhập kiếm được (EITC)

Bạn có kiếm được ít hơn $56,838 (nộp đơn khi độc thân), hoặc $63,398 (nộp đơn như đã kết hôn) từ một công việc vào năm 2023? Bạn có thể nhận lại tới $7,430 trong số đó khi yêu cầu 3 trẻ em hoặc người thân đủ điều kiện trở lên trên thuế liên bang của bạn.

Nếu quý vị từ 25 đến 65 tuổi, hoặc có con đủ điều kiện, quý vị có thể đủ điều kiện nhận Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC) của liên bang. EITC trị giá lên đến $7,430 cho mỗi tờ khai thuế thu nhập cho các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp đến trung bình đủ điều kiện.

Tuy nhiên, bốn trong số năm người có thể nhận được tiền hoàn lại đã không đăng ký. Hơn 100 triệu đô la được để lại trên bàn mỗi năm. Rất đáng để đăng ký - khoản hoàn trả trung bình là khoảng 2.200 đô la. Đây không phải là chương trình của Thành phố Philadelphia, nhưng vì nó cung cấp tiền hoàn lại cho rất nhiều người dân Philadelphia, Thành phố đang giúp nâng cao nhận thức về EITC.

Dành cho người lao động

Để yêu cầu EITC của quý vị, quý vị phải nộp tờ khai thuế liên bang, thường là Mẫu 1040 Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hoa Kỳ.

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận EITC, quý vị có thể được trợ giúp để nộp thuế liên bang miễn phí. Để biết thêm thông tin về các dịch vụ khai thuế miễn phí, hãy truy cập myfree taxes.com.

Tính đủ điều kiện thu nhập EITC năm 2023 (đối với các khoản thuế đến hạn vào tháng 4 năm 2024)

Số trẻ em hoặc người thân được yêu cầu Nộp đơn với tư cách là người độc thân, chủ hộ hoặc góa bụa Nộp hồ sơ như đã kết hôn nộp chung Lợi ích tối đa
Zero $17,640 $24,210 $600
Một $46,560 $53,120 $3,995
Hai $52,918 $59,478 $6,604
Ba hoặc nhiều hơn $56,838 $63,398 $7,430

Dành cho các nhóm cộng đồng

Thành Phố cung cấp các dịch vụ tiếp cận cộng đồng để giúp người đóng thuế nhận được các khoản tín thuế, chiết khấu và hỗ trợ mà họ đủ điều kiện nhận được.

Để yêu cầu tài liệu EITC hoặc nhờ đại diện Doanh thu phát biểu tại cuộc họp cộng đồng tiếp theo của bạn, vui lòng gửi email tới Joi.McCoy@phila.gov

Dành cho người sử dụng lao động

Người sử dụng lao động Philadelphia phải cung cấp cho tất cả nhân viên và người lao động không biên chế thông báo EITC của Thành phố Philadelphia. Người sử dụng lao động thường cung cấp thông báo khi họ cấp cho nhân viên W-2, 1099 hoặc các mẫu đơn tương đương.

Đầu trang