Chuyển đến nội dung chính

Ngày đến hạn cho các loại thuế khác

Các loại thuế “khác” bao gồm: Thuế Giải trí, Thuế Khách Sạn, Thuế Quảng Cáo Ngoài Trời, Thuế Bãi Đậu Xe, Thuế Bãi Đậu Xe Có Người Phục Vụ và Thuế Thuê Xe. Các loại thuế này thường đến hạn vào hoặc trước ngày 15 hàng tháng. Khi ngày 15 rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ, ngày đáo hạn có thể bị lùi lại.

Hàng năm, Bộ Doanh thu công bố một lịch trình về các ngày đến hạn cụ thể cho các loại thuế khác. Xem chúng ở đây.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
2024 Các ngày đến hạn thuế khác PDF Ngày đáo hạn chính xác cho thuế 2024 thường đến hạn vào hoặc trước ngày 15 của tháng. 11 Tháng Mười Hai, 2023
2023 Các ngày đáo hạn thuế khác PDF Ngày đáo hạn chính xác cho năm 2023 thuế thường đến hạn vào hoặc trước ngày 15 của tháng. 19 Tháng Tư, 2023
2022 Các ngày đáo hạn thuế khác PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các khoản thuế năm 2022 thường đến hạn vào hoặc trước ngày 15 của tháng. Tháng Mười 8, 2021
2021 Các ngày đáo hạn thuế khác PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các khoản thuế năm 2021 thường đến hạn vào hoặc trước ngày 15 của tháng. Tháng Mười 21, 2020
2020 Các ngày đáo hạn thuế khác PDF Ngày đáo hạn chính xác cho thuế năm 2020 thường đến hạn vào hoặc trước ngày 15 của tháng. Tháng Hai 12, 2020
2019 Các ngày đáo hạn thuế khác PDF Ngày đáo hạn chính xác cho thuế năm 2019 thường đến hạn vào hoặc trước ngày 15 của tháng. Tháng Mười Một 5, 2018
2018 Các ngày đáo hạn thuế khác PDF Ngày đáo hạn chính xác cho thuế năm 2018 thường đến hạn vào hoặc trước ngày 15 của tháng. Tháng Mười Hai 4, 2017
Năm 2017 Các ngày đáo hạn thuế khác PDF Ngày đáo hạn chính xác cho năm 2017 thuế thường đến hạn vào hoặc trước ngày 15 của tháng. Tháng Mười Một 30, 2016
2016 Các ngày đáo hạn thuế khác PDF Ngày đáo hạn chính xác cho thuế năm 2016 thường đến hạn vào hoặc trước ngày 15 của tháng. Ngày 01 tháng 1 năm 2016
2015 Các ngày đáo hạn thuế khác PDF Ngày đến hạn chính xác cho thuế năm 2015 thường đến hạn vào hoặc trước ngày 15 của tháng. Ngày 14 tháng 2 năm 2017
2014 Các ngày đáo hạn thuế khác PDF Ngày đến hạn chính xác cho thuế năm 2014 thường đến hạn vào hoặc trước ngày 15 của tháng. Ngày 14 tháng 2 năm 2017
2013 Các ngày đáo hạn thuế khác PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các khoản thuế năm 2013 thường đến hạn vào hoặc trước ngày 15 của tháng. Ngày 14 tháng 2 năm 2017
2012 Các ngày đáo hạn thuế khác PDF Ngày đến hạn chính xác cho thuế năm 2012 thường đến hạn vào hoặc trước ngày 15 của tháng. Tháng Mười Một 21, 2016
2011 Các ngày đáo hạn thuế khác PDF Ngày đáo hạn chính xác cho thuế năm 2011 thường đến hạn vào hoặc trước ngày 15 của tháng. Tháng Mười Một 21, 2016
2010 Các ngày đáo hạn thuế khác PDF Ngày đến hạn chính xác cho thuế năm 2010 thường đến hạn vào hoặc trước ngày 15 của tháng. Tháng Mười Một 21, 2016
Lên trên