Chuyển đến nội dung chính

Biểu mẫu và hướng dẫn về thuế

Quý vị có thể sử dụng các biểu mẫu và hướng dẫn này để nộp tờ khai thuế Thành Phố. Các biểu mẫu bao gồm lịch trình bổ sung và bảng tính từ năm 2009.

Bạn có thể chọn thanh toán bất kỳ khoản thuế nào của Thành phố trực tuyến bằng cách sử dụng Trung tâm Thuế Philadelphia, nhưng một số loại thuế phải được thanh toán trực tuyến. Các biểu mẫu cho các loại thuế đó không được bao gồm trên trang này.

Nếu bạn cần cập nhật địa chỉ, đóng tài khoản thuế hoặc yêu cầu phiếu thanh toán, bạn có thể sử dụng biểu mẫu thay đổi. Bạn cũng có thể cập nhật thông tin của mình trực tuyến, nhưng trước tiên phải tạo tên người dùng và mật khẩu.


Nội dung trang

Một số loại thuế được liệt kê là cả thuế thu nhập và thuế kinh doanh. Các hình thức cho các loại thuế đó là như nhau trong mỗi loại.

Thuế kinh doanh

Thuế thu nhập

Các hình thức và hướng dẫn khác


Lên trên