Chuyển đến nội dung chính

Đơn yêu cầu hoàn lại tiền

Các biểu mẫu và hướng dẫn để yêu cầu hoàn lại tiền hoặc kháng cáo từ chối hoàn tiền, đối với thuế Thành phố, hóa đơn nước và các khoản tiền phạt hoặc lệ phí khác.


Lên trên