Chuyển đến nội dung chính

Dịch vụ thuế

Nhiệm vụ của Bộ Doanh thu là thu thập kịp thời, lịch sự và nhanh chóng tất cả các khoản thu do Thành phố Philadelphia, và tất cả các khoản thu thuế do Học khu Philadelphia. Điều này bao gồm việc thanh toán và thu phí nước và cống rãnh.

 

Thuế kinh doanh

Bộ Doanh thu áp đặt các loại thuế khác nhau phải được nộp và thanh toán bởi các doanh nghiệp được điều hành và/hoặc đặt tại Philadelphia.

Các loại thuế kinh doanh phổ biến nhất là Thuế thu nhập và biên lai kinh doanh, hoặc BIRT (trước đây là Thuế đặc quyền kinh doanh) và Thuế lợi nhuận ròng. Tuy nhiên, Cục Doanh thu quản lý một số loại thuế áp dụng cho các loại hình kinh doanh cụ thể hoạt động hoặc đặt tại thành phố.

Xem trang thuế kinh doanh của chúng tôi để biết chi tiết về các yêu cầu của từng loại.

Xem Hướng dẫn của chúng tôi về trang luật thuế liên bang để biết các thông báo tư vấn gần đây nhất về cách xử lý một số điều khoản nhất định cho mục đích thuế cá nhân và doanh nghiệp Philadelphia.


Thuế thu nhập

Bộ Doanh thu thu một số loại thuế thu nhập mà cư dân Philadelphia phải nộp và nộp. Một số thuế thu nhập áp dụng cho các cá nhân, một số cho các doanh nghiệp và một số cho cả hai. Nếu quý vị tự kinh doanh, chúng tôi khuyến khích quý vị xem lại thông tin thuế kinh doanh của chúng tôi để đảm bảo quý vị hiểu rõ trách nhiệm của mình với tư cách là người đóng thuế.

Nếu bạn sống hoặc làm việc tại Thành phố Philadelphia, điều quan trọng là phải hiểu các yêu cầu của Thuế tiền lương và Thuế lợi nhuận ròng.

Truy cập phần của chúng tôi về thuế thu nhập để tìm hiểu thêm về khả năng áp dụng, tỷ lệ và yêu cầu.


Thuế tài sản

Bộ Doanh thu thu Thuế Bất động sản cho Thành phố và Học khu Philadelphia. Văn phòng Đánh giá Tài sản xác định giá trị của tài sản mà thuế phải nộp. Hóa đơn thuế bất động sản được gửi hàng năm vào tháng 12 cho năm sau và đến hạn và phải nộp vào ngày 31 tháng 3. Nếu bạn thanh toán sau ngày 31 tháng 3, bạn phải chịu các khoản phí tăng lên, được gọi chung là “bổ sung”. Truy cập trang dịch vụ của chúng tôi để biết mô tả chi tiết về thuế tài sản.

Bộ Doanh thu cũng thu thuế chuyển nhượng bất động sản, một loại thuế đánh vào việc bán hoặc chuyển nhượng bất động sản ở Philadelphia.

Bộ Doanh thu cũng quản lý việc thu thuế tài sản quá hạn. Khi thuế tài sản không được thanh toán và trở nên quá hạn, tài sản trở thành đối tượng của các biện pháp thực thi như bán quyền cầm giữ thuế và bán cảnh sát trưởng. Để giúp bạn tránh tình trạng này, Revenue cung cấp các kế hoạch thanh toán và chương trình giảm giá. Hỗ trợ bổ sung có sẵn thông qua một loạt các nguồn hỗ trợ cộng đồng.

Kháng cáo đánh giá bất động sản, lượng định, đánh giá

Để kháng cáo thẩm định, lượng đị nh, đánh giá này được sử dụng để xác định Thuế Bất động sản của bạn, hãy liên hệ với Hội đồng Sửa đổi Thuế (BRT).


Kháng cáo lãi và phí phạt

Nếu bạn đang kháng cáo tiền lãi lên đến $15,000, hoặc tiền phạt lên đến $35,000, bạn có thể nộp Miễn Tiền lãi và Hình phạt với Bộ Doanh thu.

Để kháng cáo gốc thuế, tiền lãi lớn hơn $15,000, tiền phạt lớn hơn $35,000, hoặc sự từ chối hoàn thuế của Bộ Doanh thu, vui lòng liên hệ với Hội đồng Đánh giá Thuế (TRB) để yêu cầu một phiên điều trần. Sau phiên điều trần, Hội đồng Đánh giá Thuế sẽ gửi cho bạn một quyết định bằng văn bản. Nếu số tiền bạn nợ thay đổi, bạn cũng sẽ nhận được hóa đơn đã điều chỉnh.

Đầu trang