Chuyển đến nội dung chính

Dành cho khách hàng nước

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn tiền nước của mình, bạn có thể đủ điều kiện tham gia một chương trình sẽ cung cấp chương trình giảm giá hoặc kế hoạch thanh toán.

Giảm giá & hỗ trợ

Hỗ trợ khách hàng hóa đơn nước

Cục Thuế Nước (WRB) và Sở Nước Philadelphia (PWD) cung cấp một số tùy chọn hỗ trợ hóa đơn tiền nước cho những khách hàng đủ điều kiện. Bạn có thể áp dụng cho tất cả các tùy chọn có sẵn bằng một đơn xin.


Kế hoạch thanh toán

Kế hoạch thanh toán hóa đơn nước

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn tiền nước, bạn có thể sắp xếp một thỏa thuận thanh toán với Cục Doanh thu Nước.


Ngắt nước

Ngắt nước

Bạn có thể liên hệ với Cục Doanh thu Nước về việc dừng hoặc khôi phục dịch vụ cấp nước của bạn hoặc ngăn chặn việc ngắt nước xảy ra. Các biện pháp bảo vệ Ngắt có sẵn vì một số lý do, bao gồm cả tình huống y tế.

Đầu trang