Chuyển đến nội dung chính

Doanh thu nước

Cục Doanh thu Nước cung cấp tất cả các chức năng thanh toán và thu tiền đối với phí nước và cống rãnh. Chúng tôi đảm bảo rằng Sở Cấp nước Philadelphia có các nguồn tài chính cần thiết để cung cấp nước chất lượng cao, đáng tin cậy cho cư dân, doanh nghiệp và cộng đồng Philadelphia.

Lên trên