Chuyển đến nội dung chính

Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ thuế

Mô tả các khoản thuế doanh nghiệp, thu nhập và tài sản mà Bộ Doanh thu thu thay mặt cho Thành phố Philadelphia. Tìm hiểu thêm

Doanh thu nước

Giảm giá, các chương trình hỗ trợ và kế hoạch thanh toán cho các dịch vụ cấp nước và cống rãnh. Tìm hiểu thêm

Tất cả các dịch vụ

Danh mục các dịch vụ, thuế, tín dụng và quy định liên quan đến các hoạt động cốt lõi của Doanh thu. Tìm hiểu thêm
Lên trên