Chuyển đến nội dung chính

Các quy định và phán quyết

Tài liệu pháp lý về các quy định thuế của Thành phố, bao gồm sửa đổi, phán quyết kỹ thuật và làm rõ.

Quy định thuế chung của Thành phố

Các quy định này mô tả tỷ lệ, yêu cầu, loại người nộp thuế, định nghĩa pháp lý và các loại trừ áp dụng cho từng loại thuế cụ thể. Họ hướng dẫn các khoản thanh toán thuế, thu tiền và thực thi trên toàn Thành phố.Quy định về thuế thu nhập

Các quy định này gọi chung Thuế Thu Nhập, Thuế Lợi Tức Ròng và Thuế Tiền Lương là “thuế thu nhập”. Thuế thu nhập của trường cũng được bao gồm ở đây, vì chúng liên quan đến lãi suất, cổ tức và các hình thức thu nhập không kiếm được khác.

Những tài liệu này hướng dẫn việc thu và thực thi thuế thu nhập ở Philadelphia.Báo cáo chính sách thuế

Các vị trí giải thích và chính sách về các chủ đề thuế không được đề cập cụ thể trong Bộ luật Philadelphia và các quy định chính thức.


Bảng xóa sổ tài khoản hàng năm

Đối với mục đích kế toán, Thành phố xem xét các khoản nợ cũ hàng năm và khi thích hợp, loại bỏ chúng khỏi báo cáo tài chính. Sau khi xóa sổ, các khoản nợ không còn được coi là khoản phải thu cho mục đích kế toán. Đây là một cuộc họp công khai hàng năm.


Thuế suất lịch sử

Tài liệu này bao gồm một lịch trình tóm tắt về thuế suất của Thành phố Philadelphia kể từ năm 1952.

Lên trên