Chuyển đến nội dung chính

Quy định chung về thuế

Các quy định này của Bộ Doanh thu đặt ra các quy định chung cho việc thu thuế và thu nhập ở Philadelphia. Chúng bao gồm thông tin về:

  • Nộp tờ khai và nộp thuế
  • Vi phạm dẫn đến tiền phạt, tiền lãi và hình phạt như thế nào
  • Làm thế nào để theo đuổi đánh giá và kháng cáo.

Các quy định cũng mô tả nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy viên Doanh thu.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Quy định chung về thuế PDF Các quy định chung áp dụng rộng rãi cho các khoản thu thuế và doanh thu của Thành phố Philadelphia. Tháng Chín 12, 2022
Lên trên