Chuyển đến nội dung chính

Quy định thuế đồ uống Philadelphia

Các quy định này xác định các sản phẩm bị ảnh hưởng bởi Thuế đồ uống Philadelphia và số tiền thuế là bao nhiêu. Họ cũng mô tả ai chịu trách nhiệm nộp và nộp thuế, và cách thức và thời điểm nộp và thanh toán phải xảy ra.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Quy định về thuế đồ uống Philadelphia PDF Hoàn thành các quy định về Thuế đồ uống Philadelphia. Tháng Tám 8, 2017
Đầu trang